Vegnett-4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: Forandringer til versjon 4.5: - Hovedforandringen er at alle lineære objekttyper er samlet i en objekttype (Veglenke). - Egenskapen TypeVeg brukes for å skille det som tidligere var egne objekttyper

Viser treff 1 - 18 av 18

NVDB Vegobjekttyper pakke

Denne pakken inneholder modell-elementer for objekttyper og attributter som vedlikeholdes i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Statens vegvesen er ansvarlig for innholdet i NVDB, og de modellene som inngår i denne pakken er i all hovedsak kommet etter innspill derfra.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5\NVDB Vegobjekttyper

Erstattet

1.0

Veglenke objekttype

Objekttype som representerer lenker i vegnettet


Vegnode objekttype

abstrakt supertype for objekttyper som representerer noder i vegnettet


Veglenkeadresse datatype

adressen på veglenken. Merknad: veglenkeadresse gir adressen til veglenken. Denne er "fellesdelen" av adressen til alle som er tilknyttet veglenken.


Vegident datatype

sammensatt identifikator for en vegrute


Vegparsell datatype

beskrivelse av parsell av en vegrute


Vegkategori kodeliste

angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)


Vegdetaljnivå kodeliste

Erstatter tidligere bruk av ulike objekttyper for å skille detaljnivåer i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje, Vegtrase, Kjørebane og Kjørefelt). Ikke angitt verdi tilsvarer tidligere bruk av VegSenterlinje, der linja representerer både vegtrase og kjørebane


TypeVeg kodeliste

Type veg (FormOfWay).


VegStatus kodeliste

angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)


Trafikkreguleringer kodeliste

angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende