Farled

Kystverket Erstattet 20151117

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 18 av 18


HovedledOgBiledAreal objekttype

HovedledOgBiledAreal beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.


HovedledOgBiled objekttype

Datasettet viser farleden slik den er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.


HovedledOgBiledSupertype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


HovedledOgBiledHavneavgrensning objekttype

HovedledOgBiledHavneavgr viser avgrensning relatert til de 32 stk. havnene som er listet i farledsforskriften. Ved disse havnene opphører hovedleder og bilder ved kai.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Farledpåbudt kodeliste

Inneholder koder knyttet til lov om farleder.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Farledstatus kodeliste

Inneholder koder knyttet til farledens status.


Farledtype kodeliste

Inneholder koder som skiller på type farled.


KystverksRegion kodeliste

Inneholder opplisting av hver enkelt Kystverksregion.