SOSI Ledning 4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: sOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger nettverket. Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor · vann/avløp · telekommunikasjon/signalanlegg · elektrisitet Ledningsfagområdene Fjernvarme og Olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere. Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om · fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter · geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høyde-angivelser. · nettverkskomponentenes dimensjoner · hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet · faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420, matrikkel/bygningsnummer

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/sosi/ledning

Viser treff 1 - 11 av 11

Kjernemodell pakke

Kortbeskrivelse av Kjernemodellen Innledning Kjernemodellen er en informasjonsmodell som definere data og datastrukturer som er felles for alle typer ledningsnettverk. Kjernemodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, men gir samtidig mulighet for nøyaktig registrering egenskaper, beliggenhet og nettverkstopologi. Fagspesifikke data for ledningsnettverkene er ikke med i kjernemodellen. Kjernemodellen definerer

  • et felles sett med objekttyper og egenskapsdata (klasser/attributter)
  • stedfesting (beliggenhet) av nettverket
  • hvordan nettverkskomponenter er sammenkoplet (nettverkstopologi)
  • hvordan ledningsobjekter (fra ulike nettverk) forholder seg til hverandre.
Objekttyper Et ledningsnettverk er i kjernemodellen definert i tråd med matematiske modeller av nettverk (node/lenke-prinsippet). Et Ledningsnettverk består av en eller flere Ledningskomponenter. Ledningskomponentene er en av to typer
  • Ledning - felles betegnelse for alle langsgående objekter (lenker) i ledningsnettverket
  • Kopling - felles betegnelse for alle punkt-objekter (noder) i ledningsnettverket
Note! Klassen Ledningskomponent er abstrakt og vil ikke forekomme som databjekt. I modellen definerer den felles informasjon for Ledning og Kopling som er den subtyper. Note! En Ledning er også abstrakt og supertype for fysiske ledninger, kabler, rør, og omslutningsutstyr, men dekker også abstrakte ledningsobjekter som f.eks trase. Note! En Kopling kan selv ha en geografisk fysisk utforming, men i nettverket er den representert som punkt Egenskaper Identifikasjon Alle nettverkskomponenter skal ha universell unik identifikator, iht til Kartverkets og Norge Digitalt datadefinisjon av unik identifikator– SOSI_Objekt::Identifikasjon Referanser til andre systemer Modellen gir mulighet til å registrere ulike referanser (koder) til andre systemer som inneholder tilleggsinformasjon til nettverksobjektene. F.eks referanse til et objekt i en BIM-modell, referanse til matrikkelen, referanse til detaljinformasjon om objektet i NS3420, etc. Datatypen Komponentkode er bærer av referanseinformasjonen. Note! En Nettverkskomponent kan ha mange referanser til ulike kilder for tilleggsinformasjon. Kodelister Flere av attributtene i modellene er styrt av kodelister som angir lovlige verdier
  • Ledningsfagområde angir hvilket fagområde som Ledningsnettet tilhører
  • Ledningsstatus viser mulige verdier for bruksstatus for en Nettverkskomponent.
  • Vertikalnivå forteller i hvilke vertikalplan en ledning eller kopling befinner seg
Stedfesting av ledningsnettverket Attributtene beliggenhet i Ledning og posisjon i Kopling muliggjør registrering av et antall linjer som stedfesting for en ledning, og et punkt som stedfesting for en Kopling. Note! Stedfesting er ikke obligatorisk informasjon for en ledning eller punkt. Stedfestingen kan være gitt via stedfesting av et relatert nettverkskomponent. Note! Datatypene Kurve og Punkt er definert i ISO19107 Nettverkstopologi - Ledningsnettverkets sammenkopling Relasjonene tilKopling og fraKopling mellom Ledning og Kopling representerer informasjonen om nettverkstopologien. Relasjonene kan leses slik: En Ledning er tilkoplet 0 eller 1 Kopling, tilsvarende fraKopling. En Kopling kan være tilkoplet/frakoplet ingen, 1 eller flere Ledninger. I tillegg finnes mange eksempler på at en Kopling ligger på en Ledning uten at ledningen av den grunn er delt i to ledningsobjekter. Relasjonen påLedning er bærer av denne informasjonen. Note ! En Kopling kan, samtidig som å ligge på en ledning, selvsagt være tilkoplet en annen ledning. Innbyrdes relasjoner mellom koplinger Det er ganske vanlig at en Kopling inneholder flere Koplinger tilhørende samme eller ulike ledningsnettverk. F.eks kan en kum inneholde ventiler som igjen har måleinstrumenter. Relasjonen inngårI/inneholder er bærer av denne informasjonen. Note! Ved denne relasjonen behøver ikke hver enkelt Kopling å være stedfestet med koordinat. Innbyrdes relasjoner mellom ledninger Ledninger kan ligge i andre ledninger. Eksempler, en kabel ligger i et framføringsrør, flere kabler ligger i en trase. Relasjonen iLedning/OmsluttesAv er bærer av slik informasjon. Note! Ved denne relasjonen behøver ikke hver enkelt Ledning å være stedfestet med koordinat. Den vil ”arve” stedfestingen fra en av de relaterte Ledninger. I noen tilfeller kan en ledning som man logisk ser på som EN ledning, være delt opp i flere mindre ledninger, for eksempel ved utskifting av en ledningsstrekke. Det kan være behov for å ivareta informasjon om ledningen som helhet og informasjon om hver enkelt del av ledningen. Relasjonen bestårAv/erDelAv vil ivareta denne type informasjon

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\Kjernemodell

Erstattet

1.0


Felleskomponenter pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\Felleskomponenter

Erstattet

1.0


VA-nettverk pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\VA-nettverk

Erstattet

1.0


EL-nettverk pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\EL-nettverk

Erstattet

1.0


TeleSignal pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\TeleSignal

Erstattet

1.0


Fjernvarme pakke

Inspire: Thermal Network I denne versjonen av SOSI Ledning, er det ikke gjort noe spesifikt arbeid mot Fjernvarme-fagområdet. Derfor er modellen så enkel. Forventer modellen blir gjennomgått på nytt når SOSI Ledning skal revideres.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\Fjernvarme

Erstattet

1.0


OljeGass pakke

I denne versjonen av SOSI Ledning, er det ikke gjort noe spesifikt arbeid mot OljeGass-fagområdet. Derfor er modellen så enkel. Forventer modellen blir gjennomgått på nytt når SOSI Ledning skal revideres.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\OljeGass

Erstattet

1.0