SOSI Ledning 4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: sOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger nettverket. Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor · vann/avløp · telekommunikasjon/signalanlegg · elektrisitet Ledningsfagområdene Fjernvarme og Olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere. Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om · fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter · geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høyde-angivelser. · nettverkskomponentenes dimensjoner · hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet · faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420, matrikkel/bygningsnummer

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/sosi/ledning

Viser treff 1 - 11 av 11

Lagre som:

Kjernemodell pakke

<b><u>Kortbeskrivelse av Kjernemodellen</u></b> <b>Innledning</b> <b><i>Kjernemodellen</i></b> er en informasjonsmodell som definere data og datastrukturer som er felles for alle typer ledningsnettverk. Kjernemodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, men gir samtidig mulighet for nøyaktig registrering egenskaper, beliggenhet og nettverkstopologi. Fagspesifikke data for ledningsnettverkene er ikke med i kjernemodellen. Kjernemodellen definerer <ul> <li>et felles sett med objekttyper og egenskapsdata (klasser/attributter)</li> <li>stedfesting (beliggenhet) av nettverket</li> <li>hvordan nettverkskomponenter er sammenkoplet (nettverkstopologi)</li> <li>hvordan ledningsobjekter (fra ulike nettverk) forholder seg til hverandre. </li> </ul> <b>Objekttyper</b> Et <b><i>ledningsnettverk</i></b> er i kjernemodellen definert i tråd med matematiske modeller av nettverk (node/lenke-prinsippet). Et Ledningsnettverk består av en eller flere Ledningskomponenter. <b><i>Ledningskomponentene</i></b> er en av to typer <ul> <li><b><i>Ledning</i></b> - felles betegnelse for alle langsgående objekter (lenker) i ledningsnettverket </li> <li><b><i>Kopling</i></b> - felles betegnelse for alle punkt-objekter (noder) i ledningsnettverket</li> </ul> <i>Note! Klassen </i><b><i>Ledningskomponent</i></b><i> er abstrakt og vil ikke forekomme som databjekt. I modellen definerer den felles informasjon for Ledning og Kopling som er den subtyper.</i> <i>Note! En </i><b><i>Ledning</i></b><i> er også abstrakt og supertype for fysiske ledninger, kabler, rør, og omslutningsutstyr, men dekker også abstrakte ledningsobjekter som f.eks trase.</i> <i>Note! En </i><b><i>Kopling</i></b><i> kan selv ha en geografisk fysisk utforming, men i nettverket er den representert som punkt</i> <b>Egenskaper</b> <b><i>Identifikasjon</i></b> Alle nettverkskomponenter skal ha universell unik identifikator, iht til Kartverkets og Norge Digitalt datadefinisjon av unik identifikator– <b><i>SOSI_Objekt::Identifikasjon</i></b> <b><i>Referanser til andre systemer</i></b> Modellen gir mulighet til å registrere ulike referanser (koder) til andre systemer som inneholder tilleggsinformasjon til nettverksobjektene. F.eks referanse til et objekt i en BIM-modell, referanse til matrikkelen, referanse til detaljinformasjon om objektet i NS3420, etc. Datatypen Komponentkode er bærer av referanseinformasjonen. <i>Note! En </i><b><i>Nettverkskomponent</i></b><i> kan ha mange referanser til ulike kilder for tilleggsinformasjon.</i> <i> </i><b><i>Kodelister</i></b> Flere av attributtene i modellene er styrt av kodelister som angir lovlige verdier <ul> <li><b><i>Ledningsfagområde</i></b> angir hvilket fagområde som Ledningsnettet tilhører</li> <li><b><i>Ledningsstatus </i></b>viser mulige verdier for bruksstatus for en Nettverkskomponent.</li> <li><b><i>Vertikalnivå</i></b> forteller i hvilke vertikalplan en ledning eller kopling befinner seg</li> </ul> <b>Stedfesting av ledningsnettverket</b> Attributtene beliggenhet i Ledning og posisjon i Kopling muliggjør registrering av et antall linjer som stedfesting for en ledning, og et punkt som stedfesting for en Kopling. <i>Note! Stedfesting er ikke obligatorisk informasjon for en ledning eller punkt. Stedfestingen kan være gitt via stedfesting av et relatert nettverkskomponent.</i> <i>Note! Datatypene </i><b><i>Kurve</i></b><i> og</i><b><i> Punkt</i></b><i> er definert i ISO19107</i> <b>Nettverkstopologi - Ledningsnettverkets sammenkopling </b> Relasjonene <b><i>tilKopling</i></b> og <b><i>fraKopling</i></b> mellom Ledning og Kopling representerer informasjonen om nettverkstopologien. Relasjonene kan leses slik: En Ledning er tilkoplet 0 eller 1 Kopling, tilsvarende fraKopling. En Kopling kan være tilkoplet/frakoplet ingen, 1 eller flere Ledninger. I tillegg finnes mange eksempler på at en Kopling ligger på en Ledning uten at ledningen av den grunn er delt i to ledningsobjekter. Relasjonen <b><i>påLedning</i></b> er bærer av denne informasjonen. <i>Note ! En Kopling kan, samtidig som å ligge på en ledning, selvsagt være tilkoplet en annen ledning.</i> <b>Innbyrdes relasjoner mellom koplinger</b> Det er ganske vanlig at en Kopling inneholder flere Koplinger tilhørende samme eller ulike ledningsnettverk. F.eks kan en kum inneholde ventiler som igjen har måleinstrumenter. Relasjonen <b><i>inngårI/inneholder</i></b> er bærer av denne informasjonen. <i>Note! Ved denne relasjonen behøver ikke hver enkelt Kopling å være stedfestet med koordinat.</i> <b>Innbyrdes relasjoner mellom ledninger</b> Ledninger kan ligge i andre ledninger. Eksempler, en kabel ligger i et framføringsrør, flere kabler ligger i en trase. Relasjonen <b><i>iLedning/OmsluttesAv</i></b> er bærer av slik informasjon. <i>Note! Ved denne relasjonen behøver ikke hver enkelt Ledning å være stedfestet med koordinat. Den vil ”arve” stedfestingen fra en av de relaterte Ledninger.</i> I noen tilfeller kan en ledning som man logisk ser på som EN ledning, være delt opp i flere mindre ledninger, for eksempel ved utskifting av en ledningsstrekke. Det kan være behov for å ivareta informasjon om ledningen som helhet og informasjon om hver enkelt del av ledningen. Relasjonen <b><i>bestårAv/erDelAv</i></b> vil ivareta denne type informasjon

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\Kjernemodell

Erstattet

1.0


Felleskomponenter pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\Felleskomponenter

Erstattet

1.0


VA-nettverk pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\VA-nettverk

Erstattet

1.0


EL-nettverk pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\EL-nettverk

Erstattet

1.0


TeleSignal pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\TeleSignal

Erstattet

1.0


Fjernvarme pakke

Inspire: Thermal Network I denne versjonen av SOSI Ledning, er det ikke gjort noe spesifikt arbeid mot Fjernvarme-fagområdet. Derfor er modellen så enkel. Forventer modellen blir gjennomgått på nytt når SOSI Ledning skal revideres.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\Fjernvarme

Erstattet

1.0


OljeGass pakke

I denne versjonen av SOSI Ledning, er det ikke gjort noe spesifikt arbeid mot OljeGass-fagområdet. Derfor er modellen så enkel. Forventer modellen blir gjennomgått på nytt når SOSI Ledning skal revideres.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5\OljeGass

Erstattet

1.0