Maritime grenser

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 2012-1-1.april

pakke

Beskrivelse: beskriver maritime grenser og områder knyttet til lovverket

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NorgesMaritimeGrenser/2012-1

Viser treff 1 - 45 av 45Fiskevernsone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer


Fiskerisone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje


NorskeGrenser objekttype

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder


BeregnetGrense objekttype

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne


BeregnetMidtlinje objekttype

foreslått grenselinje mellom kyststater hvor hvert punkt på linjen er beregnet like langt fra begge staters grunnlinjer Merknad: Avgrensningslinje som ikke er endelig fastsatt ved avtale. Dannet utgangspunkt for Norges krav under forhandlingene med Russland om avgrensningslinjen.


Territorialområde objekttype

statens suverenitetsområde, gjelder alt landområde og havområde innenfor territorialgrensa


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


InternasjonaltFarvann objekttype

havområde som ikke er underlagt noen form for kyststatsjurisdiksjon


Grunnlinje objekttype

rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt på sfæroiden (såkalt geodetisk linje). Grunnlinjepunktene skal være valgt slik at det ikke fins tørt land ved fjære sjø utenfor forbindelseslinjen mellom grunnlinjepunktene.


Gråsonen objekttype

havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 og fornyet på årsbasis mellom Norge og Russland. Avtalen falt bort ved ikrafttredelsen av avgrensningslinjeavtalen av 7. juli 2011


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.


MerketGrensepunkt objekttype

merket punkt på et grenseforløp i hav


Grensebøye objekttype

flytende gjenstand som er fastankret i bunnen og blir brukt til merking av grense


TidligereOmstridtOmråde objekttype

havområdet mellom det tidligere norske kravet (beregnet midtlinje) og det tidligere russiske kravet (sektorlinjen) i forhandlingene om avgrensningslinjen i Barentshavet


Gråsonegrense objekttype

grense for havområdet som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 mellom Norge og Russland


TilstøtendeSone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen


YttergrenseTilstøtendeSone objekttype

ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge


IndreFarvann objekttype

havområdet innenfor grunnlinjen


NorgesØkonomiskeSone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje


Sektorlinje objekttype

foreslått grenselinje mellom kyststater hvor forløpet følger lengde- eller breddegrader Merknad: Dannet utgangspunkt for Russlands krav under forhandlingene med Norge om avgrensningslinjen. Kravet var en linje som starter i et punkt på Fiskerhalvøya i Russland, den gamle finskegrensen, og følger meridianen nord til Svalbardfirkanten og langs østgrensen av denne til samme utgangsmeridian og så videre rett nordover mot Nordpolen.


Territorialfarvann objekttype

sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen


MaritimeOmråder objekttype

område i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster mellom stater


DetSærskilteOmrådet objekttype

havområde som ligger øst for avgrensningslinjen mot Russland, og innenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Fastlands-Norge, men utenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Russland


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø Merknad: Tilsvarer objekttype Kystkontur i fagområdestandard Kyst og sjø 4.0.


Sjørøys objekttype

røys som markerer punkt på avtalt avgrensningslinje


Kontinentalsokkel objekttype

undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Merknad: regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat


LandIndreFarvann objekttype

landområde med kystnære øyer, holmer og skjær, samt havområde ut til grunnlinjen


YttergrenseSokkel objekttype

dokumentert og godkjent ytre begrensningslinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp


MaritimtPunkt objekttype

et punkt i sjø som ved merke, eller ved koordinater i avtale, angir grense i sjø


AvtalteGrenser objekttype

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse


GrenseMellomNasjoner objekttype

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse


MaritimeGrenser objekttype

grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater


Sjøterritorium objekttype

sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen


200NautiskeMil objekttype

ytre begrensningslinje i hav, beregnet 200 nm utenfor og parallelt med grunnlinje


GrensepunktSjø objekttype

umerket punkt på et grenseforløp i hav Merknad: Kan også benyttes for å angi hjelpepunkter