Farled_20190101

Kystverket Gyldig 20190101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Farled/20190101

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6DBD6A2B_2118_48d6_9572_81604A655F43

Viser treff 1 - 12 av 12





HovedledOgBiled objekttype

Datasettet viser farleden slik den er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.


HovedledOgBiledArealGrense objekttype

avgrensing av et kulturmiljø -- Definition -- delimitation of a cultural environment


FarledGenEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


HovedledOgBiledAreal objekttype

HovedledOgBiledAreal beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.


HovedledOgBiledHavneavgrensning objekttype

HovedledOgBiledHavneavgr viser avgrensning relatert til de 32 stk. havnene som er listet i farledsforskriften. Ved disse havnene opphører hovedleder og bilder ved kai.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Farledtype kodeliste

Inneholder koder som skiller på type farled.


KystverksRegion kodeliste

Inneholder opplisting av hver enkelt Kystverksregion.