Trafikkmengde

Statens vegvesen Gyldig 20170702

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Beskrivelse av trafikkmengde for ERF- veger (Europa-,Riks- og Fylkesveger)

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Trafikkmengde/20170702

Viser treff 1 - 13 av 13


Trafikkmengde objekttype

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning


Veglenke objekttype

Objekttype som representerer lenker i vegnettet


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Vegident datatype

sammensatt identifikator for en vegrute


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


GrunnlagForÅDT kodeliste

Angir hva som er grunnlag for ÅDT-verdien


Vegkategori kodeliste

angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)


VegStatus kodeliste

angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)