Kodelister og Datatyper

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Kodelister og datatyper til Havnedata.

Viser treff 1 - 37 av 37


Adresse datatype

Adresse til havneanlegg.


ElKoblingEgenskaper datatype

De ulike typer strømtilkoblinger som kan gjøres på kaien.


"Address"@en datatype

Krav knyttet til avfallsplan for havner og havneanlegg.


ISPSHavneanlegg datatype

Havneanlegg som er godkjent av Kystverket til å betjene internasjonal skipstrafikk, og som er underlagt maritim sikring eller havnesikring i henhold til ISPS-regelverket (International Ship and Port Facility Security code), som er internasjonale reguleringer for sikring av skip og fasiliteter i havn.


Bunkringsanleggtype kodeliste

Type bunkringsanlegg for fylling av drivstoff.


Energikilde kodeliste

Energikilde til et objekt, f.eks. kran.


Tilgangstype kodeliste

Hva slags bruker som har tilgang til objektet.


Åpningstype kodeliste

Åpningsmekanisme av port, bom eller annen avsperringstype for HavnegjerdeInngang.


Kaitype kodeliste

Tiltenkt bruk av kaien.


Fendertype kodeliste

Ulike fendertyper.Havnetype kodeliste

Havnetype for havneanlegg.


Beredskapstype kodeliste

Type beredskap eller beredskapsutstyr.


Avløpstype kodeliste

Hvilken type væske som kan tømmes.


Kaidekketype kodeliste

Type dekke på kai.Spenning kodeliste

Eletrisk spenning. Måleenhet i volt.


Utstyrstype kodeliste

Type laste- og losseutstyr.


Gjerdetype kodeliste

Klassifisering av gjerde ut i fra type bruk.


Drivstofftype kodeliste

Hvilke typer drivstoff som kan fylles.


Kaifronttype kodeliste

Kaifronten sin konstruksjon mot sjøen.


ElAnleggstype kodeliste

Type EL-anlegg/strømanlegg.


Fortøyningstype kodeliste

Type fortøyningsinnretning.


Sikringstype kodeliste

Type sikring til havneobjekt.


Beholdertype kodeliste

Type avfallsbeholder.


Eierskap kodeliste

Type eierskap.


VAuttakstype kodeliste

Type vanntilkobling som kan gjøres.


Avsperringstype kodeliste

Type avsperring for HavnegjerdeInngang.Fenderorientering kodeliste

Orientering til fender.


Bruksklassetype kodeliste

Bruksklasse på kai, for objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412.


Bruksområde kodeliste

Bruksområde for laste- og losseutstyr.


Status kodeliste

Havneobjektets tilstand.


Frekvens kodeliste

Frekvens for EL-koblingen, som er hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz.


Høydereferanse kodeliste

Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført.


AvfallsplanKravType kodeliste

Type krav til avfallsplan i havner.