Ledningsdata for eksisterende anlegg

Norsk Vann Gyldig 2.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen skal beskrive hvilke objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av data for eksisterende ledningsnett fra ledningseier til rådgiver/konsulent.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Eksisterende/2.2

Viser treff 1 - 100 av 154
VA_Blindflens objekttype

Komponent i kum for å hindre fordeling i en retning, kan også ha gjenget hull for videreføring av ledning med mindre dimensjon


VA_Måler objekttype

Måler i VA-ledningsnettet. Omfatter: trykkmåler, mengdemåler, nivåmåler, temperaturmåler, klorrestmåler, målerenne, lydlogger


Tunnel objekttype

Konstruert gjennomføring i fjell eller i andre masser som brukes til framføring av rør, ledninger, vann, veg- eller jernbanetrafikk osv. Merknad: Tunnel har oftest så stor diameter at en person kan gå gjennom.


VA_Stengeventil objekttype

Stengeventil på VA-ledningsnett. Objekttypen omfatter også utvendig stoppekran på ledning inn til abonnent.


VA_Overvannsledning objekttype

Overvannsledning eller drensledning


VA_Mellomring objekttype

Benyttes for å skape avstand mellom komponenter i kum, spesielt i vannledningsnettet


VA_UtløpUtslipp objekttype

Utslipp av rent/renset vann til resipient. Kan også omfatte utslipp av urenset avløpsvann ifbm. overløp.


VA_Vanninntak objekttype

Inntak av vann fra innsjø, elv, bekk eller grunnvann til rense-/behandlingsanlegg før videre distribusjon til abonnenterBorehull objekttype

Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom


VA_Vannledning objekttype

Ledning for distribusjon av drikkevann


VA_Lufteventil objekttype

Ventil for å evakuere luft fra ledningsnettet


VA_Uttak objekttype

Uttak av vann (drikkevann)VA_Nettstasjon objekttype

Høydebasseng, pumpestasjon (trykkøkningsstasjon), trykkreduksjon, målekum, vannbehandling (vannrenseanlegg), ventilkammer, avløpsrensing, overløpstasjon, fordrøyningsanlegg


VA_Kum objekttype

VA_Kum omfatter følgende objekttyper: Kum (vannkum, spillvannskum, avløp felles kum, overvannskum, eller kum som inneholder ledninger fra flere vanntyper), minikum, drenskum, sluk, sandfang, slamavskiller, fettavskiller, oljeutskiller, tett tank (bl.a for avløp)


SOSI_Objekt objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


NettstasjonAdkomst objekttype

Adkomst til nettverksstasjon, for personell, utstyr eller utlufting.Merknad: Aktuelt å registrere for underjordiske nettverksstasjoner, der adkomsten ikke bare er via "ei dør i veggen".


VA_Anboring objekttype

Brukes for tilknytning av mindre ledning (gjerne til abonnent) på større ledning.


VA_Bekkeinntak objekttype

Inntak i forbindelse med overgang fra åpen til lukket bekk. Er ofte utstyrt med rist for å hindre "rusk og rask" å komme inn i ledningsnettet.


VA_Ledningslokk objekttype

Ledningslokk (stakeluke)


Kulvert objekttype

Nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer.


VA_Bend objekttype

Bend på ledningVA_Overgang objekttype

Dimensjonsovergang, gjerne mellom rør med samme type material, men også i forbindelse med materialovergang


VA_Avløpsledning objekttype

Spillvannsledning eller avløp felles ledning


VA_Reguleringsventil objekttype

Omfatter reduksjonsventil, sikkerhetsventil, flotørventil, mengdekontrollventil, rørbruddsventil


Kanal objekttype

Konstruksjon av stål, betong, plast, tre eller andre materialer som brukes til framføring av rør, ledninger eller andre kanaler


Kumlokk objekttype

Deksel (lokk) over en kum eller annet hulrom under bakkenivå. Merknad: Kumlokkene er som oftest runde, men rektangulære og kvadratiske finnes også.


Viser treff 1 - 100 av 154