Gravplass

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Gravplass-4.5 fagområdestandard

katalogen omfatter objektene som er særegne for gravplasser, deres egenskaper og hvilke relasjoner det kan være mellom dem. Den omfatter således ikke forekomster som finnes på gravplasser, men som alt er dekket av andre fagområder i SOSI. I produktspesifikasjonen vil slike forekomster bli trukket inn, slik at denne vil fremstå som et samlet verktøy til bruk ved kartlegging av gravplasser. Ifølge Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 4, 3. ledd skal kulturminner avmerkes i gravkartet. SOSI Gravplass inkluderer ikke egne objekter for kulturminner fordi det finnes en separat SOSI-standard for stedfesting av kulturminner. SOSI Gravplass legger opp til at kulturminner primært skal vises i egne kartlag med data hentet fra sentrale kartdatabaser (for eksempel Riksantikvarens system Askeladden). Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det at kulturminner tegnes inn i et separat kartlag, ut fra spesifikasjon angitt i SOSI Kulturminne

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5

Erstattet

4.5


Gravplass-4.6 fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6

Gyldig

4.6