Vegnett-4.1 20110606

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.1

fagområdestandard

Beskrivelse: beskrivelsen omfatter hele spesifikasjonen for vegnettet. Vegnettet inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert, gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker som representerer senterlinje veg. For fullgod kvalitet er kravet til nøyaktighet 2 meter som middelfeil, men det tilstrebes at den beste tilgjengelige geometrien benyttes. Vegen registreres i tre dimensjoner (nord, øst, høyde)

Viser treff 1 - 27 av 27

INON_Inngrep pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606\INON_Inngrep

Erstattet

1.0


NVDB pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606\NVDB

Erstattet

1.0
Bilferjestrekning objekttype

strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet


Svingekonnekteringslenke objekttype

kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i geometrien i forbindelse med svingefelt


Kjørebane objekttype

del av veg som består av ett eller flere kjørefelt som ligger inntil hverandre og i samme plan


Fortau objekttype

del av veg reservert for gående Merknad: ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein


Planovergang objekttype

der hvor vegen krysser i plan med baneVegnode objekttype

abstrakt supertype for objekttyper som representerer noder i vegnettet


Kjørefelt objekttype

del av veg som er bestemt for en vognrekke


Kommunedele objekttype

punkt der senterlinjeveg, spormidt og andre ruter krysser kommunegrensen


Ferjekai objekttype

ferjelem på kai


VegUnderBane objekttype

der hvor veg passerer under jernbane


Vegtrase objekttype

representerer en konstruert senterlinje som den fysiske vegen ikke følger (f.eks. ved fysisk atskilte kjørebaner).


VegSenterlinje objekttype

linje midt mellom vegkanter.


GangSykkelvegSenterlinje objekttype

linje midt mellom gangsykkelvegkanter


Veglenke objekttype

abstrakt supertype for objekttyper som representerer lenker i veinettet


Vegparsell datatype

beskrivelse av parsell av en vegrute


Vegident datatype

sammensatt identifikator for en vegrute


Vegkategori kodeliste

angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)


VegStatus kodeliste

angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)