Vegnett-5.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse: Endringer til versjon 4.6: - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/fagområde/Vegnett/5.0

Viser treff 1 - 36 av 36

Instanseksempler pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0\Instanseksempler

Gyldig

1.0
Veglenkesekvens objekttype

Sekvens av veglenker. Eksempel: NVDB veglenkesekvenser, som består av veglenker


Veglenke objekttype

Objekttype som representerer lenker i vegnettet Eksempel: NVDB Referanselenkedeler


Vegnode objekttype

node i vegnettet


Veglenkesett objekttype

Sett av veglenker. eller veglenkesekvenser Eksempel: E6


Vegstrekning datatype

Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning


LineærPosisjonVegnett datatype

Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement Realisering av ISO19148: LE_EventLocation


Sideanlegg datatype

Sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig


Vegsystemreferanse datatype

sammensatt identifikator for vegsystemreferanse


LineærPosisjonStrekning datatype

lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation


LineærPosisjonPunkt datatype

lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation


Veglenkeadresse datatype

Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.


Kryssystem datatype

Angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen


Vegsystem datatype

Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.


AdskilteLøp kodeliste

Angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg.


Sideposisjon kodeliste

Gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning.


Vegkategori kodeliste

Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.


Sideveg kodeliste

Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs "Ikke sideveg".


Vegfase kodeliste

Angir vegens fase i livet.


Høydeposisjon kodeliste

Gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt


TypeVeg kodeliste

Type veg (FormOfWay).


Vegdetaljnivå kodeliste

Detaljnivå i vegnettet. Merknad: Erstatter tidligere bruk av ulike objekttyper for å skille detaljnivåer i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje, Vegtrase, Kjørebane og Kjørefelt). Ikke angitt verdi tilsvarer tidligere bruk av VegSenterlinje, der linja representerer både vegtrase og kjørebane