Rødlistearter

Artsdatabanken Gyldig 20210901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Rodlistearter/20210901

Viser treff 1 - 19 av 19


RødlisteArtsforekomst objekttype

Artsforekomst av en rødlisteart.


ArtsforekomstGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Sted datatype

Datatype som inneholder stedsnavn på artsforekomstens funnsted, kommune og fylke.


Taksonomi datatype

Datatype om egenskaper som gir opplysninger om artens navn og plassering i taksonomien.


Funnopplysninger datatype

Datatype som gir detaljerte funnopplysninger om artsforekomsten.


Databaseinformasjon datatype

Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


OpprinnelsesType kodeliste

Hvilken type opprinnelse (dannelsesmåte) artsforekomsten har


Kjønn kodeliste

Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.


RødlisteKategorier kodeliste

Kilde: Henriksen S og Hilmo O (2015) Metode. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.


Aktivitet kodeliste

Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.