Matrikkelen - Eiendomskart - Teig

Kartverket Gyldig 20180501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Eiendomskart som inneholder et "lappeteppe" av teiger. Teigene er knyttet til en eiendom (matrikkelenhet). Der hvor det er uklarheter eller ved uregistrert jordsameier er teigen knyttet til flere eiendommer. Teigene avgrenses av eiendomsgrenser eller hjelpelinjer (fiktive linjer der grenser ikke er registrert i matrikkelen) og hver teiggrense starter og slutter i et grensepunkt. Grensepunkt registreres med målemetode og nøyaktighet, og derfra avledes nøyaktighetsklasser på grenselinjer og grensepunkt. Anleggseiendommer (volumeiendommer) er "avbildet" som fotavtrykk i planet og overlapper teiger og andre anleggsprojeksjonsflater.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Matrikkelen-Eiendomskart-Teig/20180501

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge

Viser treff 1 - 37 av 37


Eiendomsgrense objekttype

Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to teiggrensepunkt. · Bue, sirkelbuen mellom to teiggrensepunkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer).


SOSI_Objekt-Anleggsprojeksjonsflate objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Hjelpelinje objekttype

Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Hjelpelinjer er en form for teiggrense og brukes der en mangler eiendomsgrense (matrikkelenhetsgrenser). Legges inn i systemet for å kunne danne flater. Det kan ikke oppgis areal uten merknad på eiendommer som mangler eiendomsgrenser. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to teiggrensepunkt. · Bue, sirkelbuen mellom to teiggrensepunkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer).


Teig objekttype

En teig er et sammenhengende areal som avgrenses av teiggrense. Merknad: Matrikkelenheten Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken. Teigene på bakken registreres som Teig og ikke som Anleggsprojeksjonsflate.


Anleggsprojeksjonsgrense objekttype

Linjer som beskriver anleggseiendommens utstrekning i planet. Merknad: Anleggsprojeksjonsgrenser dannes av anleggsprojeksjonspunkt og danner anleggsprojeksjonsflater. På grunn av at avbildningen kan gjelde ulike anleggseiendommer på forskjellig nivå kan det finnes ”doble” anleggsprojeksjonsgrenser.


Anleggsprojeksjonspunkt objekttype

Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av anleggsprojeksjonsflata. Merknad: Samme punkt kan være registrert flere ganger når det inngår i ulike anleggsprojeksjonsgrenser


SOSI_Objekt-PunktGrenseTeig objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Teiggrensepunkt objekttype

Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen. Merknad1: Kan også være et registreringsteknisk hjelpepunkt. Merknad 2: Et teiggrensepunkt må i matrikkelen tilhøre minst en teiggrense når teiggrensen ”biter seg i halen” ellers må den tilhøre minst to teiggrenser. Et teiggrensepunkt er enten i starten eller slutten av en teiggrense. I matrikkelen er teiggrensepunktene ”delte”, noe som medfører at det ikke tillates sammenfallende teiggrensepunkter. To teiggrensepunkt kan ikke ligge nærmere hverandre enn 1 cm


Anleggsprojeksjonsflate objekttype

Avbildning på jordoverflata av en anleggseiendom (volum) som ligger over eller under bakken. Merknad: Avgrenses av anleggsprojeksjonsgrenser. Anleggsprojeksjonsflater kan overlappe hverandre når de ligger i ulike nivå. Anleggsprojeksjonflater har ikke delt geometri. Flaten kan ha indre hull. Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken. Teigene på bakken registreres som Teig og ikke som Anleggsprojeksjonsflate.


Teiggrense objekttype

Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Matrikkelenhetsgrense (eiendomsgrense) er en form for teiggrense. Hjelpelinjer er også en form for teiggrense og brukes der en mangler matrikkelenhetsgrenser. Legges inn i systemet for å kunne danne flater. Det kan ikke oppgis areal på eiendommer som mangler eiendomsgrenser. Merknad, teknisk: To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillates. Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to teiggrensepunkt. · Bue, sirkelbuen mellom to teiggrensepunkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer). Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et kommunenummer, gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Areal datatype

Beregnet areal fra registrert geometri med eventuell arealmerknad


TerrengdetaljKode kodeliste

Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.NoyaktighetsklasseKode kodeliste

Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på teiggrensepunkt er basert på kodet nøyaktighet på teiggrensepunktene. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen.


Matrikkelenhetstype kodeliste

Liste over matrikkelenhetstyper.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


ArealmerknadKode kodeliste

Kodeliste med mulige merknader til teigareal. Genereres ut fra HjelpelinjetypeKode på teigens teiggrenser.


GrensemerkeNedsattIKode kodeliste

Inneholder informasjon om hva grensemerket er nedsatt i.


HjelpelinjetypeKode kodeliste

Kodeliste for ulike typer hjelpelinjer. Hjelpelinjer brukes når teiggrense ikke er kjent eller ikke er registrert i matrikkelen.


GrensepunkttypeKode kodeliste

Kodeliste for hvordan grensepunkt kan være merket eller bestemt.


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


AnleggstypeKode kodeliste

Kodeliste for hvilken type anlegg anleggseiendommen representerer.


AdministrativGrenseKode kodeliste

Angir at teiggrensen samtidig representerer en administrativ grense. Riksgrense er også fylkesgrense og kommunegrense. Fylkesgrense er også kommunegrense.


AnnenMatrikkelenhetsKode kodeliste

liste over typer av Annen matrikkelenhet.