Kodelister

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Alle Kodelister som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen. Kodelistene forvaltes eksternt på Geonorge. Kodelistene er tilgjenglig på https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0

Viser treff 1 - 8 av 8Ledningsnettverkstype kodeliste

oversikt over nettverkstyper, satt sammen av nettverkskomponenter, med en bestemt hensikt Merknad: Et nettverk utgjør en logisk enhet. Et nettverk kan være knytta til andre nettverk, men da oftest på bestemte tilkoplingspunkter.


Mastekonstruksjon kodeliste

hvordan masta er konstruert Merknad: Enkelte av kodene er stereotypet for å fortelle hvor konstruksjonstypen er hentet fra.


Kumlokkform kodeliste

kodeliste som inneholder hvilke geometrisk utforminger et kumlokk kan ha


Punktplassering kodeliste

tekstlig beskrivelse av hvor et punkt er plassert


Fase kodeliste

angivelse av intern plassering i grunnriss for aktuell faseline


Stasjonsplassering kodeliste

kodeliste som angir hvor nettverksstasjonen er plassert