Skogbruksplan - bestand 4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: i hovedsak er bestandsdataene fra skogbruksplanleggingen konsentrert om det produktive skogareal. Bestand er behandlingsenheten som skogeier forholder seg til. Overordnet kriterium for inndeling er hogstklasse, men det skal også være en viss ensartethet med hensyn på bonitet, tetthet, alders- og treslagssammensetning. Der spesielle arealtyper grenser inntil det produktive skogarealet kan disse være integrert som bestand. I enkelte tilfeller kan for eksempel myr, ikke produktiv skog og vann danne bestand når dette på en eller annen måte er viktig informasjon for skogbehandlingen i området. Avgrensningen mot uproduktive arealer kan tas fra DMK ( eventuelt tolkes ). Kyst og Sjø, innsjøer og vassdrag, DEK, VBASE og BANE er andre FKB-baser som er viktige for å danne flater

Viser treff 1 - 37 av 37
BestandGrense objekttype

avgrenser de enkelte bestandsenhetene -- Definition -- delimits the individual stand units


Bestand objekttype

avgrenset skogareal med relativt ensartet hogstklasse, tresetting og bonitet. Hogstklasse er i praksis det kriteriet som har størst betydning for inndelingen -- Definition -- delimited forest area with relatively uniform felling class, distribution of trees and site quality (productivity class). In practice, felling class is the criterion which has the greatest significance for categorization


SkogbrplanTiltakGruppe datatype

beskriver tiltak- eller behandlingsstyper, når tiltaket bør utføres og prioritet (viktighet) -- Definition - - describes measures or treatment types, when the measure should be implemented and priority (importance)


SkogbrplanAdmDataGruppe datatype

tidspunkt for etablering og endringer av data -- Definition - - time of establishment and changes to data


SkogbrplanTerrengGruppe datatype

ett sett variabler som beskriver driftstekniske forhold i bestandet, langs driftsveien og i umiddelbar nærhet til bestandet -- Definition - - a set of variables which describes technical operational conditions in the stand, along the logging road and in the immediate vicinity of the stand


SkogbrplanKlassGruppe datatype

beskriver produksjonsforholdene i bestand -- Definition - - describes the production conditions in a stand


SkogbrplanBeskrivBestandGruppe datatype

beskrivende bestandsparametre -- Definition - - descriptive stand parameters


SkogbrplanBestandGruppe datatype

entydig løpende nummerering av bestand innenfor en eiendomsteig -- Definition - - unique serial numbering of stand within a property parcel


SkogbrplanGrunnlagVolBer datatype

ett sett med variabler for beregning av volum, svinn og tilvekst -- Definition - - a set of variables for calculating volume, wastage and growth


SkogbrplanTilvekstGruppe datatype

beregnet volum og tilvekst -- Definition - - calculated volume and growth


SkogbrplanTreslagGruppe datatype

beskrivelse av treslag med tilhørende volum og trehøyder -- Definition - - description of tree type with associated volume and tree heights


SkogbrplanFlerKoderGruppe datatype

generelle koder for flerbrukselement -- Definition - - general codes for multi-use element


SkogbrplanTeigGruppe datatype

entydig beskrivelse av en teiggruppe innenfor en angitt kommune -- Definition - - unique description of a parcel group within a designated municipality


SkogbrplanTetthetGruppe datatype

bestandstakster hvor det registreres grunnflatesum, kronedekningsprosent og middelhøyde som grunnlag for volumberegning -- Definition - - stand appraisals wherein total basal area, crown coverage percentage and mean height are registered as a basis for calculation of volume


SkogbrplanTiltakBestand kodeliste

tiltak/behandlingsforslag for bestandet -- Definition - - measures/treatment proposals for the stand


SkogbrplanKlassAktSnittBon kodeliste

aktuell gjennomsnittsbonitet for bestandet Merknad: Målt eller beregnet for aktuelt boniteringstreslag. Bonitering etter H40-systemet -- Definition - - relevant average site quality of the stand Note: Measured or ??estimated/ calculated for the appropriate type of tree for site quality assessment. Site quality assessment according to the H40 system


SkogbrplanKlassAktueltTreslag kodeliste

aktuelt treslag i bestandet -- Definition - - relevant type of tree in the stand


SkogbrplanGrunnlagBerType kodeliste

beregningstype Merknad: Styrer beregningene mot volumfunksjoner som er relatert til takstmetode. Bruken er definert i takstinstruks -- Definition - - calculation type Note: Directs calculations ??to/ toward volume functions which are related to the appraisal method. Usage is defined in the appraisal instructions.


SkogbrplanGrunnlagTaksttype kodeliste

taksttype styrer beregninger i forhold til korrigert og ukorrigert takst -- Definition - - appraisal type governs calculations with respect to corrected and uncorrected appraised value


SkogbrplanKlassPotSnittBon kodeliste

potensiell gjennomsnittsbonitet for bestandet, målt eller beregnet for potensielt boniteringstreslag -- Definition - - potential average site quality for the stand, measured or estimated for the potential type of tree for site quality assessment


SkogbrplanKlassImpType kodeliste

impedimenttype for oppgitt impedimentandel -- Definition - - impediment type for stated impediment share


SkogbrplanBeskrivSunnhet kodeliste

sunnhet -- Definition - - health


SkogbrplanBeskrivSkogtype kodeliste

skogtype Merknad: Angir om bestandet skal være med i prognoseberegninger, alternativt hvilken prognosemodell som skal benyttes -- Definition - - forest type Note: Indicates whether the stand is to be included in prognosis calculations, alternatively which prognosis model is to be usedSkogbrplanGrunnlagHovedgruppe kodeliste

hovedgruppe Merknad: Kriterie for gruppering av prøvetrær -- Definition - - main group Note: Criterion for grouping ??test/trial trees


SkogbrplanTerrengJevnhet kodeliste

jevnhet på terrenget -- Definition - - evenness of the terrain


SkogbrplanTerrengMinTranspUtst kodeliste

minimum transportutstyr -- Definition - - minimum transportation equipment


SkogbrplanTerrengBæreevneBestand kodeliste

bæreevne for middels stor landbrukstraktor med kjetting Merknad: Vurderingen gjøres i bestandet og på barmark -- Definition - - load capacity for medium-sized agricultural tractor with chains Note: The assessment is made in the stand and on bare ground


SkogbrplanBeskrivHogstklasse kodeliste

hogstklasse -- Definition - - felling class


SkogbrplanTreslag kodeliste

treslag -- Definition - - type of tree


SkogbrplanBeskrivSjiktning kodeliste

sjiktning -- Definition - - stratification


SkogbrplanTiltakProritet kodeliste

prioritet -- Definition - - priority


SkogbrplanKlassPotTreslag kodeliste

potensielt boniteringstreslag -- Definition - - potential type of tree for site quality assessment


SkogbrplanFlerKoderElementtype kodeliste

flerkodet elementtype Merknad: Kan være kantsoner mot ulike naturtyper -- Definition - - multiply coded element type Note: May be edge zones toward various types of natural surroundings