Trafikkulykker

Statens vegvesen Ukjent 20170702

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Trafikkulykker de siste 5 kalenderår.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Trafikkulykker/20170702

Viser treff 1 - 26 av 26


Trafikkulykke objekttype

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Lysforhold kodeliste

Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.


HistoriskVegkategori kodeliste

Vegkategori på ulykkestidspunktet.Midtdeler kodeliste

Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde


Føreforhold kodeliste

FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED


Stedsforhold kodeliste

Stedsforhold på ulykkessted


UhellKategori kodeliste

Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter


AlvorligsteSkadegrad kodeliste

Alvorligste skadegrad i ulykken


Værforhold kodeliste

Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.


Fartsgrense kodeliste

Angir fartsgrense på ulykkesstedet


Ukedag kodeliste

Ukedag som angir den dagen ulykken inntreffer på.
Uhellskode kodeliste

Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at


HistoriskVegstatus kodeliste

Vegstatus på ulykkestidspunktet


Bebyggelse kodeliste

Bebyggelse på ulykkesstedet.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


StedfestingensNøyaktighet kodeliste

Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke