Friluftsliv

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: følgende definisjon er lagt til grunn for det offentlige arbeidet med friluftsliv siden tidlig på 1970-tallet. Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse. I lov om friluftslivet (28. juni 1957) blir følgende aspekter ved friluftslivet vektlagt: Formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og klargjøre allmennhetens rett til ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Disse definisjonene omhandler ikke bare selve aktiviteten som utøves, men også hvilke omgivelser aktivitetene foregår i, hvilke opplevelser friluftslivsutøverne har, og hvilke effekter aktiviteten har både for utøverne og for områdene de bruker

Viser treff 1 - 4 av 4

Friluftsliv-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter områder som er kartlagt som viktige for friluftslivet. Disse kan være ervervet for friluftslivsformål og forvaltet av det offentlige, eller det kan være områder der hensynet til friluftslivet bør ivaretas, f.eks. i planprosesser. En viktig kilde til informasjon er Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Metodikk for kartlegging av områder som er viktige for friluftslivet er beskrevet i Håndbok for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder DN-håndbok 25 – 2004

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0

Erstattet

4.0


Friluftsliv-4.1 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter områder som er ervervet med statlig bistand, kartlagt som viktige for friluftslivet, samt tilretteleggingstiltak for allmennhetens friluftsliv. Områdene kan være ervervet for friluftslivsformål og forvaltet av det offentlige, eller det kan være områder der hensynet til friluftslivet bør ivaretas, f.eks. i planprosesser. En viktig kilde til informasjon er Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase (http://www.naturbase.no/). Metodikk for kartlegging av områder som er viktige for friluftslivet er beskrevet i Håndbok for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder DN-håndbok 25 – 2004. Prinsippene for naturvennlig tilrettelegging finner man i DN-håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1

Erstattet

4.1


Friluftsliv-4.5 fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.5

Gyldig

4.5