Matrikkelen - Vegadresse

Kartverket Gyldig 20200501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Fysiske adresser, i form av vegadresse eller matrikkeladresse registrert i Matrikkelen. Bruksenhetsnummer som er del av den fullstendige offisielle adressen på den enkelte leilighet i et flerboligbygg ikke er med, kun postkretser av kretsinformasjon er med og adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Matrikkelen-Vegadresse/20200501

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_21E11A9F_CC5E_4455_B4EE_2EC6DEB91556

Viser treff 1 - 18 av 18


Atkomst objekttype

punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinat) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet


Matrikkeladresse objekttype

offisiell adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse. Merknad2: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse er IKKE med i denne spesifikasjonen Merknad3: Seksjonsnummer er ikke en del av den logiske identen for matrikkeladresse, - se egenskapen adressetekst.


SOSI_Objekt-Adresse objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Vegadresse objekttype

Offisiell adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav Merknad2: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse er IKKE med i denne spesifikasjonen


SOSI_Objekt-AdresseAtkomst objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Adresse objekttype

Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse. Merknad: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse er IKKE med i denne spesifikasjonen Merknad2: Adresse realiseres enten som Vegadresse eller Matrikkeladresse


IdentifikasjonAdresse datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


IdentifikasjonAtkomst datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


PostnummerområdeId datatype

unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn


TypeAtkomst kodeliste

ulike atkomster i forhold til årstid (f.eks ikke vinterbrøytede veger). Senere kan en tenke seg å utvide med atkomst vareleveranse osv


AdressetilleggsnavnKildeKode kodeliste

Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.