Jordregister-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: jordregister er eiendomsvis fordelt arealinformasjon til anvendelse i landbruksforvaltningen. Det produseres kommunevis av Skog og landskap på basis av informasjon fra datakildene Landbruksregisteret, DMK og DEK. Basisenheten i et Jordregister er kartfigurer som dannes ved overlay mellom DEK og DMK. Grunneiendommene kobles til landbrukseiendommer med informasjon fra Landbruksregisteret. Spesifikasjonen omfatter all informasjon som overføres fra basiskildene eller som skapes i selve overlaykjøringen i Skog og landskap sin produksjonslinje for jordregister. Spesifikasjonen omfatter bare en punktrepresentasjon av jordregisterkartfigurene

Viser treff 1 - 13 av 13
Jordregisterpunkt objekttype

representasjonspunkt for jordregisterkartfigur -- Definition -- representation point for soil register map figure


JordregisterEiendomsteigKoordinat datatype

representasjonspunkt for eiendomsteig Merknad: Koordinaten til jordregisterteigen -- Definition - - representation point for property parcel Note: The coordinates of the soil register parcel


JordregisterMarkslag datatype

forenkling av markslag -- Definition - - simplification of soil classJordregisterLreg kodeliste

type bruksareal inndelt i 3 klasser Merknad: I versjon 3.0 var dette definert som LREG T1, dette måtte endres p.g.a. konflikt med LREG T10 i Vann. Se Besluttet Ref. 99065 -- Definition - - type of usable area, divided into 3 ??classifications/classes Note: In version 3.0, this was defined as LREG T1; this had to be changed due to a conflict with LREG T10 in ??Lake/Water (Lakes and watercourses). See ??Resolved/Agreed Ref. 99065JordregisterFreg kodeliste

forenkla markslag i jordregisteret inndelt i 13 klasser -- Definition - - simplified soil class(ification??) in the soil register, divided into 13 ??classifications/classes


JordregisterSkogtype kodeliste

markslagsopplysninger for skog inndelt i 14 klasser -- Definition - - soil class information for forest, divided into 14 ??classifications/classesJordregisterSkogreisningsmark kodeliste

markslagsopplysninger for skogreisningsmark eller ikke skogreisningsmark -- Definition - - soil class information for afforestation land or non-afforestation land