Tiltak

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 59 av 59
KompenserendeTiltak objekttype

Dette innebærer tiltak et annet sted eller utenfor prosjektsområdet, som skal erstatte det som går tapt på grunn at av prosjekt eller tiltaket gjennomføres.

Habitattiltak objekttype

Tiltak som fjerner eller reduserer flaskehalser for produksjon og vandring
FiskevandringTiltak objekttype

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1051/m1051.pdfBeskyttelsestiltak objekttype

Unngå negative virkninger og skade

Voll objekttype

Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag. Voll tilhører en annen fagmodell (fagmodell geologi) (i NVDB den finnes under vegkonstruksjon geoteknikk: https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/234-Voll) Bør vi inkludere informasjon om hvorfor fagmodell naturvern bestemmer om at en Voll blir her? Er det egentlig voll som bør inn i fagmodell naturvern? eller kaknskje annet featuretype som dyresperre (https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/273/Dyresperre)? I Manus, fagekspertertene peker til vegkonstruksjon fagmodell som eier av Voll featuretype
Gjerde objekttype

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr.SkadereduserendeTiltak objekttype

Begrense vesentlige skadevirkningerRestaureringstiltak objekttype

Sette i stand eller restaurere skadeFaunapassasjer objekttype

Planfri kryssing for fauna over eller under en veg. Viltpassasje, viltovergang eller viltundergang er også begreper som ofte brukes. I denne håndboka brukes faunapassasje, nettopp for å understreke at alle dyr, ikke bare vilt, kan bruke passasjene