GeotekniskInsituTest

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 16 av 16

GeotekniskInsituProsedyrer pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest\GeotekniskInsituProsedyrer

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskInsituKodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest\GeotekniskInsituKodelister

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskInsituDatatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest\GeotekniskInsituDatatyper

Tilbaketrukket

1.0CPT

penetrasjon av en trykksonde på enden av en serie med sylindriske trykksonderingsstenger ned i grunnen med konstant hastighet, brukes for å bestemme lagdeling og jordart i løsmasser, samt mekaniske egenskaper for jorden<engelsk>penetration of a probe at the end of a series with cylindrical rods into the ground at the constant rate of penetration, used to determine stratification and soil type, together with mechanical properties of the soil</engelsk>


GassMåling

måling av gass<engelsk>measurement of gas</engelsk>


Vingeboring

undersøkelse for måling av in situ udrenert skjærfasthet for uforstyrret og omrørt materiale i kohesjonsjordarter<engelsk>investigation for measurements of in situ undrained shear strength for undisturbed and remoulded material in cohesive soils</engelsk>


HydrauliskTest

måling av vannstrømning, vannhastighetsbestemmelse og hydraulisk splitting i felt <engelsk>measurement of hydraulic tests (i.e. water flow, pulse tests and hydraulic fracturing tests) in the field</engelsk>


PoretrykkMåling

måling av poretrykkforhold i grunnen foretatt i løpet av en tidsperiode og / eller i flere dybder. poretrykk er trykket i porevannet angitt som kraft pr. flateenhet, og med atmosfæretrykket som referanse<engelsk>measurement of pore pressure in the groundwater during a time period and / or in several depths. the pore pressure is the pressure in the pore water given as force per area unit, with the atmospheric pressure as reference</engelsk>


DilatometerTest

en enkel innretning, formet som et flatt blad designet for å trykkes ned i bakken. Merknad: ble utviklet for å bestemme modulus for en jordart. <engelsk>a simple device, shaped in the form of a flat blade designed to be pushed into the ground Note: It was developed to evaluate the soil modulus.</engelsk>


Platebelastning

undersøkelse for måling av in situ deformasjons- og konsolideringsegenskaper i friksjonsjordarter<engelsk>investigation for measurement of in situ deformation- and consolidation properties in friction soils</engelsk>


None

måling av grunnvannstand i felt<engelsk>measurement of the ground water table in the field</engelsk>