NVDB Datakatalogen

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Viser treff 201 - 300 av 398

PortDør pakke

Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\PortDør

Ukjent

2.35


Pumpe pakke

Innretning for å pumpe vann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe

Ukjent

2.35


Pumpestasjon pakke

Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpestasjon

Ukjent

2.35


Radar pakke

Instrument for å registrere fart/bevegelse. Benyttes fortrinnsvis mot trafikk, men kan også benyttes til å registrere endring i vannivå.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar

Ukjent

2.35


Radioanlegg pakke

System for innhenting og videreformidling av radiosignal f.eks. i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg

Ukjent

2.35


Radioforsterker (test) pakke

Radioforsterker (RFOR).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioforsterker (test)

Ukjent

2.35


Radiosentral (test) pakke

Radiosentral (RES).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Radiosentral (test)

Ukjent

2.35


Rasteplass pakke

Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass

Ukjent

2.35


Referansepunkt pakke

Punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt

Ukjent

2.35


Referansestolpe pakke

Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe

Ukjent

2.35


Referansestrekning pakke

Markert vegstrekning for kontroll av utkjørt lengde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning

Ukjent

2.35


Region pakke

Region ihht Statens vegvesens nye regioninndeling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Region

Ukjent

2.35


Reisetidsregistreringspunkt pakke

Stasjon der det er plassert utstyr for registrering av passerende kjøretøy som brukes for registrering av reisetid.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt

Ukjent

2.35


Rekkverk pakke

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk

Ukjent

2.35


Rekkverksende pakke

En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjørsel blir minst mulig (Håndbok N101).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende

Ukjent

2.35


Rekkverksskjøt pakke

Betegnelse på skjøter mellom rekkverk eller rekkverkskomponenter på bru som ikke er konstruert for å oppta bevegelser fra temperatur, svinn etc. Skjøtene kan være utført med en viss dilatasjon/slakk for å lette montasjen og for å begrense strekkraften som kan oppstå i komponentene ved store utbøyninger. Kilde: Rekkverksnormal.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt

Ukjent

2.35


Renovasjon pakke

Utstyr for søppelhåndtering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon

Ukjent

2.35


Riksvegrute pakke

Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet med riksvegutredninger og NTP.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute

Ukjent

2.35


Rist pakke

benyttes for å sikre grøfter etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist

Ukjent

2.35


Rørledning pakke

Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning

Ukjent

2.35


Saltstabilisering pakke

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved hjelp av saltstabilisering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Saltstabilisering

Ukjent

2.35


Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk pakke

Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformasjon knyttet til kollektivtrafikk. Kan f. eks. være informasjon om avgangstider, forsinkelser, m.m.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk

Ukjent

2.35


Service pakke

Vegobjekt som gir informasjon om service som er aktuell for trafikantene.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Service

Ukjent

2.35


Serviceveg pakke

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg e.l.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Serviceveg

Ukjent

2.35


Sideanlegg pakke

Sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanlegg

Ukjent

2.35


Sideanleggsdel pakke

De enkelte delene et sideanlegg består av.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel

Ukjent

2.35


Sideareal tunnel pakke

Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideareal tunnel

Ukjent

2.35


Signalanlegg pakke

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs. rødblink i en ende av en tunnel er et annet signalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg

Ukjent

2.35


Signalhode pakke

Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode

Ukjent

2.35


Signalpunkt pakke

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt

Ukjent

2.35


Sikringsbolt pakke

Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av bergskjæring/tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt

Ukjent

2.35


Siktmåler pakke

Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler

Ukjent

2.35


Siktsone pakke

Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone

Ukjent

2.35


Skap, teknisk pakke

Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk

Ukjent

2.35


Skiltplate pakke

Plate med skiltmotiv.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate

Ukjent

2.35


Skiltportal pakke

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc. over kjørefeltene.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal

Ukjent

2.35


Skiltpunkt pakke

Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament m.m.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt

Ukjent

2.35


Skjerm pakke

En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks. støyutbredelse.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm

Ukjent

2.35


Skjæring pakke

Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (ev. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring

Ukjent

2.35


Skred pakke

Masser som løsner.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred

Ukjent

2.35


Skred, varslingovervåkning pakke

Område som blir overvåket av et skredvarslingssystem.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varslingovervåkning

Ukjent

2.35


SkredmagasinFanggrøft pakke

Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\SkredmagasinFanggrøft

Ukjent

2.35


Skredoverbygg pakke

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller ev. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg

Ukjent

2.35


Skredpunkt pakke

Strekning som er utsatt for skred fra naturlig sideterreng og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt

Ukjent

2.35


Skredteknisk objekt pakke

Enkeltkomponent i et skredvarslingsanlegg eller i et skredutløsningstiltak. Omfatter ikke skilting og signalanlegg på vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredteknisk objekt

Ukjent

2.35


Skredutløsningstiltak pakke

Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak

Ukjent

2.35


Skredutsatt veg pakke

Vegstrekning som periodevis er stengt av skred eller skredfare. Det kan være krav til at entreprenør skal gjøre skredfarevurderinger på strekningen. Skredutsatt veg kan bestå av ett eller flere skredpunkt (se eget objekt).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg

Ukjent

2.35


Skråning pakke

Skråflate som er dannet ut fra geologiske prosesser. Benyttes ikke i forbindelse med fylling og skjæring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning

Ukjent

2.35


Snuplass pakke

Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass

Ukjent

2.35


Snø-isrydding pakke

Sted/område hvor det er behov for å snø-/isrydding utover det som tas med brøytekjøretøy.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-isrydding

Ukjent

2.35


Snøskjerm pakke

Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm

Ukjent

2.35


Solcelleanlegg pakke

Anlegg som omdanner lys til elektrisk strøm. Består av ett eller flere solcellepanel, regulator og batterier.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Solcelleanlegg

Ukjent

2.35


Stagforankring pakke

Stag e.l. som benyttes for å forankre støttevegger, etc. Stagene ligger skrått eller tilnærmet horisontalt ut fra konstruksjonen. En registrert forekomst vil normalt dekke et område med flere enkeltstag.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring

Ukjent

2.35


Standardklasse pakke

Angir hvilken standardklasse vegen tilhører.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse

Ukjent

2.35


Statistikk, dekketilstand pakke

Gir statistikk om dekketilstand knyttet til en vegstrekning. Informasjon bygger på detaljerte spor- og jevnhetsmålinger utført på strekningen. De enkelte tilstandsparametre er beregnet i fagsystemet Dekkesys og overført derfra til NVDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, dekketilstand

Ukjent

2.35


Statistikk, generell pakke

Aggregert informasjon ifbm en vegobjekttype.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell

Ukjent

2.35


Stativ for turistinfo pakke

Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks. rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikant står i ro ved lesing av informasjon. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo

Ukjent

2.35


Stedsinformasjon pakke

Gir informasjon om sted langs vegnettet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon

Ukjent

2.35


Stedsnavn pakke

Angir stedsnavn.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn

Ukjent

2.35


Stengningslenke pakke

Delstrekning av en veg mellom to eller flere kryss, hvor det finnes alternativ omkjøringsrute. Merknad: Det kan også angis stengningslenker for delstrekninger som ikke har omkjøringsruter. (Kilde HB R611).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stengningslenke

Ukjent

2.35


StikkrenneKulvert pakke

Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (ev. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\StikkrenneKulvert

Ukjent

2.35


Strekning pakke

Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning

Ukjent

2.35


Streknings-ATK pakke

Strekning mellom to ATK-punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) av gjennomsnittsfarten på passerende kjøretøy.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK

Ukjent

2.35


Strålekabel (test) pakke

Kabel for distribusjon av DAB/nødnett-signaler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Strålekabel (test)

Ukjent

2.35


Strørode pakke

Strekning som inngår i gitt rode.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode

Ukjent

2.35


Strøsandkasse pakke

Innretning laget for lagring av strøsand.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse

Ukjent

2.35


Styreapparat pakke

Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks. PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks. i tilknytning til signalanlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat

Ukjent

2.35


Støtpute pakke

En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute

Ukjent

2.35


Støtteforbygning, snø pakke

Konstruksjon i fjellsiden som holder snø på plass så snøskred ikke løsner.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtteforbygning, snø

Ukjent

2.35


Støttekonstruksjon pakke

Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon

Ukjent

2.35


Svingerestriksjon pakke

Angir svingerestriksjon.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Svingerestriksjon

Ukjent

2.35


Sykkelfelt pakke

Kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er er regulert for syklende.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelfelt

Ukjent

2.35


Sykkelparkering pakke

Angir område tilrettelagt for sykkelparkering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering

Ukjent

2.35


Sykkelrute, hovednett bytettsted pakke

Hovedruter for sykling i byer og tettsteder. Rutene er normalt "vedtatt" i kommunedelplan eller kommunale temaplaner. Rutene er ofte utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og aktuell kommune.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett bytettsted

Ukjent

2.35


Sykkelrute, nasjonal pakke

Fastlagt rute for sykling. Status som nasjonal sykkelrute for tur/fritidssykling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, nasjonal

Ukjent

2.35


Sykkeltilbud, riksvegrute (endres) pakke

Tilstandsindikator for sykkel. (Opprinnelig beskrivelse: Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute.)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute (endres)

Ukjent

2.35


Taktile indikatorer pakke

Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer

Ukjent

2.35


TaljerLøfteutstyr pakke

Utstyr for tunge løft benyttes i tunneler, f.eks. i forbindelse med løft av pumper.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\TaljerLøfteutstyr

Ukjent

2.35


Tank pakke

Lukket beholder for magasinering av væske eller gass.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tank

Ukjent

2.35


Teledybdemåler pakke

Instrumentering for å måle teledybde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler

Ukjent

2.35


Telefonsentral pakke

System for innhenting og videreformidling av telesignal f.eks. i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral

Ukjent

2.35


Telehiv pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv

Ukjent

2.35


Temperaturmåler pakke

Utstyr for å måle temperatur.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler

Ukjent

2.35


TEN-T veg pakke

Veg som inngår i det trans-europeiske vegnettet (Trans European Network - Transport). I regi av EU. Definert og vedtatt i EU-forordning 1315/2013. Brukes også til CEDR rapportering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg

Ukjent

2.35


Tennpunkt pakke

Utstyr for tenning av belysning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt

Ukjent

2.35


Testobjekttype pakke

Denne objekttypen benyttes ifbm testing av NVDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype

Ukjent

2.35


Tillatt kjøreretning pakke

Angir tillatt kjøreretning for veglenken.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tillatt kjøreretning

Ukjent

2.35


Tilstandsgrad, kum pakke

Angir tilstandsgrader for kum.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum

Ukjent

2.35


Tilstandsgrad, rekkverk pakke

Gir informasjon om tilstand til rekkverk. Benyttes i forbindelse med periodiske inspeksjoner.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, rekkverk

Ukjent

2.35


Tilstandsgrad, sidegrøft dyp pakke

Angir tilstandsgrader for åpen dyp sidegrøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp

Ukjent

2.35


Tilstandsgrad, skjerm pakke

Angir tilstandsgrader for skjerm.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm

Ukjent

2.35


Tilstandsgrad, stikkrennekulvert pakke

Angir tilstandsgrader for stikkrenne/kulvert.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrennekulvert

Ukjent

2.35


Tilstandsgrad, vegdekke pakke

Beskriver tilstandsgrad for vegdekke for kortere strekninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, vegdekke

Ukjent

2.35


Tilstandsindikator (test) pakke

Strekning for beregning av tilstandsindikator. Inndeling i strekninger tar utgangspunkt i Objekt 967 Trafikklenke og disse deles opp i strekninger på maksimalt 1000 meter. Beregningsregler for enkeltindikatorer er under utvikling. Tilstand angis med verdi fra 0 til 3, samt 98 og 99. Prinsippene for klassifisering er: 0: God - Tilfredsstiller krav. 1: Middels - Ligger noe under krav. 2: Dårlig - Ligger vesentlig under krav. 3: Svært dårlig - Ligger svært mye under krav. 98: Mangler data. 99: Utenfor utvalg av veger. Faktisk klassifisering vil variere mellom de ulike temaer/indikatorer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsindikator (test)

Ukjent

2.35


Tilstandsindikator, bæreevne pakke

Informasjon om vegens tilstand med hensyn på bæreevne.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsindikator, bæreevne

Ukjent

2.35


Tilstandsindikator, horisontalkurvatur pakke

Informasjon om vegens tilstand med hensyn på horisontalkurvatur.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsindikator, horisontalkurvatur

Ukjent

2.35


Tilstandsindikator, tunnel pakke

Informasjon om tilstand for tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsindikator, tunnel

Ukjent

2.35


Tilstandsindikator, vegbredde pakke

Informasjon om vegens tilstand med hensyn på vegbredde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsindikator, vegbredde

Ukjent

2.35


Tilstandsindikator, vertikalkurvatur pakke

Informasjon om vegens tilstand med hensyn på vertikalkurvatur.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsindikator, vertikalkurvatur

Ukjent

2.35


Tilstandskade FU, punkt pakke

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade FU, punkt

Ukjent

2.35


Viser treff 201 - 300 av 398