NVDB Datakatalogen

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Viser treff 101 - 200 av 398

Gravetillatelse pakke

Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse

Ukjent

2.35


Grøft, åpen pakke

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen

Ukjent

2.35


Grøntanlegg pakke

Grøntanlegg er arealer som er opparbeidet eller forkommer naturlig overveiende med vegetasjonsobjekter, som busker, blomsterbeplanting, trær og grasdekker, i tilknytning til eller langs veger. Grøntanlegg kan ligge i naturlig terreng eller på helt kunstig opparbeidede flater, for eksempel sentraløyer i rundkjøringer. Grøntanlegget kan inneholde en gruppering grøntobjekter som sammen utgjør en helhet eller kun enkelte grøntobjekter. I tillegg kan det være skjøtselsmessige årsaker til grupperingen. Grøntanlegg kan være naturlike eller parklike (jfr. R610).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg

Ukjent

2.35


GSV langs annen vegkategori pakke

Gang-/sykkelvegstrekning der gang-/sykkelveg og parallell kjøreveg forvaltes av ulike vegmyndigheter og dermed også tilhører ulike vegkategorier. Eksempelvis kommunal gang-/sykkelveg langs fylkesveg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\GSV langs annen vegkategori

Ukjent

2.35


Gågate pakke

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate

Ukjent

2.35


Hastighetssone GeoSUM (test) pakke

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til hastighet. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Hastighetssone GeoSUM (test)

Ukjent

2.35


Historisk_Bruksklasse pakke

Historiske data om bruksklasse. Tilsvarende informasjon er nå fordelt på flere vegobjekttyper.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Historisk_Bruksklasse

Ukjent

2.35


Historisk_Statistikk, trafikkmengde pakke

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2603. 20220228:Benyttes kun for historiske data.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Historisk_Statistikk, trafikkmengde

Ukjent

2.35


Historisk_Statistikk, vegbredde pakke

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2625.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Historisk_Statistikk, vegbredde

Ukjent

2.35


Holdeplassutrustning pakke

Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning

Ukjent

2.35


Hydrant pakke

Fastmontert utstyr over eller under bakken, med kopling for slangesystem for uttak av vann til brannslukking eller vask av gater/områder. Dersom hydrant er forbundet med kum, skal kum registreres i tillegg. Som vann- eller brannkum.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant

Ukjent

2.35


Hydraveg pakke

Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydraveg

Ukjent

2.35


Høydebegrensning pakke

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning

Ukjent

2.35


Høydehinder pakke

Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc. for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder

Ukjent

2.35


Høydemåler pakke

Utstyr for å måle høyde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler

Ukjent

2.35


Høydemåling pakke

Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling

Ukjent

2.35


Høyttaler pakke

Apparat som omdanner elektriske vekselstrømsignaler til hørbare lydbølger. Benyttes bl.a. i tunneler for å gi beskjeder til trafikanter i tilknytning til nødsituajoner.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttaler

Ukjent

2.35


Høyttalersystem pakke

Anlegg for varsling til trafikantene i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttalersystem

Ukjent

2.35


Informasjonstavle sykkel pakke

Informasjonstavle i tilknytning til trafikkregistreringsstasjon for visning av antall sykkelpasseringer og eventuell annen informasjon.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Informasjonstavle sykkel

Ukjent

2.35


Innkjøring forbudt pakke

Angir innkjøring forbudt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Innkjøring forbudt

Ukjent

2.35


Inspeksjonsluke pakke

Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke

Ukjent

2.35


Jernbanekryssing pakke

Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing

Ukjent

2.35


Jordvoll mot bergskjæring pakke

Jordvoll mot bergskjæring. Benyttes i første rekke som TS tiltak. Vollen har effekt i forhold til at en unngår dyp sidegrøft, samt at den skjermer noe for kollisjon med bergskjæring. Vollen skrår fra vegkant og opp mot bergskjæring. Kan være grunn sidegrøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot bergskjæring

Ukjent

2.35


Kabel pakke

Elektrisk eller optisk leder.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel

Ukjent

2.35


Kabelbrustige pakke

Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbrustige

Ukjent

2.35


Kabelgrøft pakke

Lukka grøft med kabler og trekkerør.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft

Ukjent

2.35


Kalksementpeler pakke

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler

Ukjent

2.35


Kamera pakke

Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera

Ukjent

2.35


Kantklippareal pakke

Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal

Ukjent

2.35


Kantstein pakke

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc. (1)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein

Ukjent

2.35


KantstolperRefleks pakke

Stolper - f.eks. forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm. midtdelere. Merknad: Det skal registreres separate forekomster av kantstolper/refleks for hver side av vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\KantstolperRefleks

Ukjent

2.35


Kjemisk påvirkning av vannforekomst pakke

Vegstrekning som bidrar til kjemisk forurensning av innsjø eller vassdrag nærmere enn 200 meter fra vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kjemisk påvirkning av vannforekomst

Ukjent

2.35


Klimaanlegg pakke

Anlegg for klimastyring i form av kjøling, oppvarming eller avfukting, benyttes i bygg, bergrom eller i brukasser.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg

Ukjent

2.35


Kollektivknutepunkt pakke

Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt

Ukjent

2.35


Kolonnestrekning pakke

Strekning hvor det vanligvis er kolonnekjøring i løpet av en vinter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kolonnestrekning

Ukjent

2.35


Kommentar pakke

Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommentar

Ukjent

2.35


Kommune pakke

Gjeldende kommuneinndeling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune

Ukjent

2.35


Kommune historisk pakke

Historiske inndelinger av kommune.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune historisk

Ukjent

2.35


Kondensmåler pakke

Utstyr for å registrere kondens/fuktighet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler

Ukjent

2.35


Kontraktsområde pakke

Kontrakt/avtale om drift/vedlikehold relatert til bestemte veger innenfor et avgrensa område.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde

Ukjent

2.35


Kontraktsområdedel (test) pakke

En eller flere vegstrekninger som inngår i et kontraktsområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområdedel (test)

Ukjent

2.35


Kontroll-veieplass pakke

Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bl.a. vektkontroll.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-veieplass

Ukjent

2.35


Kryssdel pakke

De enkelte delene et kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel

Ukjent

2.35


KryssingsmulighetÅpning pakke

Angir punkt der det er mulig å krysse/bevege seg gjennom et fysisk hinder. Eksempelvis kan dette være åpning i et rekkverk, sted hvor en midtdeler kan krysses, m.m.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\KryssingsmulighetÅpning

Ukjent

2.35


Kryssystem pakke

Angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssystem

Ukjent

2.35


Kulturminne, bygning pakke

Kulturminne av type bygning som som det må tas spesielt hensyn til i forbindelse med drift/vedliekhold av tilliggende veg(er). Bygninger som har /har hatt funksjon relatert til veg/vegfarende registreres som "Vegminne".

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kulturminne, bygning

Ukjent

2.35


Kulturminne, vegminne pakke

Kulturminne (jf. definisjonen på et kulturminne fra Kulturminneloven § 2) som er spor etter menneskelig virksomhet knyttet til samferdsel og veg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kulturminne, vegminne

Ukjent

2.35


Kulturminne, øvrig pakke

Kulturminne som ikke faller i kategorien bygning eller vegminne og som må hensyn tas i forbindelse med drift/vedliekhold av tilliggende veg(er). Kulturminner som er/har vært en del av vegen/vegmiljøet registreres som "Vegminne". Kulturminner av type bygning registreres som "Kulturminne, bygning".

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kulturminne, øvrig

Ukjent

2.35


Kum pakke

Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum

Ukjent

2.35


KunstUtsmykking pakke

Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff m.m.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\KunstUtsmykking

Ukjent

2.35


Kurvatur, horisontalelement pakke

Del av vegens horisontalkurvatur. Sirkelbue, rettlinje eller klotoide. Rettlinje har radius 99999.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement

Ukjent

2.35


Kurvatur, stigning pakke

Angir gjennomsnittlig stigning på strekning. Basert på silingsfunksjon i forhold til primære høydedata. Splitting i ny forekomst når avvik større enn gitt verdi.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, stigning

Ukjent

2.35


Kurvatur, vertikalelement pakke

Del av vegens vertikalkurvatur. Sirkelbue (høybrekk/lavbrekk) eller rettlinje.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement

Ukjent

2.35


Kurvatur, vertikalpunkt pakke

Punkt i høybrekk/lavbrekk hvor stigning er 0, dvs. i topp/bunnpunkt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt

Ukjent

2.35


Ladestasjon, intern bruk pakke

Sted hvor det er mulig å lade EL-bil. Det skal ikke registreres kommersielle ladere, kun ladere til bruk av vegforvalter sine entreprenører og ansatte.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ladestasjon, intern bruk

Ukjent

2.35


Ladetårn pakke

Bevegelig konstruksjon som har som oppgave å koble ladekabler til og fra ferger eller busser. Konstruksjonen blir bygget for å kunne tilføre elektrisk energi til ferger/busser og er således en del av et elektrisk anlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ladetårn

Ukjent

2.35


Landbruksvegklasse pakke

Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse

Ukjent

2.35


Lavutslippssone GeoSUM (test) pakke

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til utslipp. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lavutslippssone GeoSUM (test)

Ukjent

2.35


Ledelysstrekning, optisk pakke

En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Slike lys kan være satt opp både langs veg i dagen og langs veg i tunnel. Evakueringsbelysning i tunnel registreres som Evakueringsbelysning (861) og ikke som Ledelysstrekning, optisk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk

Ukjent

2.35


Lekeapparat pakke

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek m.m.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat

Ukjent

2.35


Leskur pakke

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur

Ukjent

2.35


Lukket rørgrøft pakke

Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft

Ukjent

2.35


Luminansmåling pakke

Angir målt luminans for en strekning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Luminansmåling

Ukjent

2.35


Lysarmatur pakke

Lyskilde med innfatning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur

Ukjent

2.35


Lysmast pakke

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast

Ukjent

2.35


Lysmåler pakke

Utstyr for å måle lys.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler

Ukjent

2.35


Masseutskifting pakke

Fjerning av uegnede løsmasser som erstattes med masser av ønsket kvalitet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Masseutskifting

Ukjent

2.35


Membran pakke

Tett duk f.eks. brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Membran

Ukjent

2.35


Mobiltelefonsamband pakke

System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal f.eks. i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband

Ukjent

2.35


Motorveg pakke

Strekninger som har vedtatt status motorveg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg

Ukjent

2.35


Måleutstyr, svevestøv pakke

Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv

Ukjent

2.35


Naturfare pakke

Vegstrekning spesielt utsatt for uvær som har gitt begrenset fremkommelighet og/eller stengt veg. Kartlagte strekninger i NVDB er basert på hendelser. Det er kun den værutsatte strekningen som skal registreres, ikke hele strekningen som ev. stenges av uværet. Høyfjellsstrekninger som i et normalår stenges helt eller delvis i løpet av vinteren skal i sin helhet registreres som "Værutsatt veg" uavhengig av registrering av Naturfare.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturfare

Ukjent

2.35


Naturområde pakke

Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde

Ukjent

2.35


Nedbøyningsmåleserie pakke

Serie med nedbøyningsmålinger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie

Ukjent

2.35


Nedbøyningsmåling pakke

Måling av hvor mye vegen gir etter ved belastning med fallodd etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling

Ukjent

2.35


Nedføringsrenne pakke

Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne

Ukjent

2.35


Nedsenka kantstein pakke

Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks. i forbindelse med avkjørsler og gangfelt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedsenka kantstein

Ukjent

2.35


Nullutslippssone (test) pakke

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til kjøring med kjøretøy som er basert på fossilt drivstoff. Foreløpig til testformål.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nullutslippssone (test)

Ukjent

2.35


NVDB dokumentasjon pakke

Objekttype benyttet for å dokumentere noen enum-verdier i NVDB. Det kan forekomme avvik fra NVDB i og med at det ikke er automatisk synkronisering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon

Ukjent

2.35


Nødnett (test) pakke

Nødnett.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødnett (test)

Ukjent

2.35


Nødstasjon pakke

Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon

Ukjent

2.35


Nødstrømsaggregat pakke

Aggregat for å produsere elektrisk strøm.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat

Ukjent

2.35


Nødstyreskap (test) pakke

Nødstyreskap.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstyreskap (test)

Ukjent

2.35


Nødtelefon pakke

Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon

Ukjent

2.35


Nødutgang pakke

utgang som kan nyttes i nødstilfelle.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang

Ukjent

2.35


Omkjøringsrute pakke

Strekning/rute som anbefales for omkjøring for en eller flere stengningslenker.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute

Ukjent

2.35


Omkjøringsruteinnsats, punkt pakke

Punkt i vegnettet der det kreves innsats i forbindelse med klargjøring av ei omkjøringsrute for omkjøringstrafikk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsruteinnsats, punkt

Ukjent

2.35


Omkjøringsruteinnsats, strekning pakke

Vegstrekning der det kreves innsats i forbindelse med klargjøring av ei omkjøringsrute for omkjøringstrafikk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsruteinnsats, strekning

Ukjent

2.35


Område, generelt pakke

Fritt definert område. Kan benyttes etter eget ønske for ulike brukere.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Område, generelt

Ukjent

2.35


Oppgravingsdata pakke

Gir informasjon om oppgraving. Tidligere register 16 i VDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingsdata

Ukjent

2.35


Oppgravingslag pakke

Gir informasjon om hvert lag i en oppgraving. Tidligere register 16 i VDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag

Ukjent

2.35


Oppslagstavle for rutetabell pakke

Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell

Ukjent

2.35


Overvannsrenne pakke

Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne

Ukjent

2.35


Parkeringsområde pakke

Område avsatt til parkering for kjøretøy. På et parkeringsområde vil det normalt være en eller flere parkeringsplasser (oppstillingsplasser) som ligger inntil hverandre.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde

Ukjent

2.35


Pelerplate pakke

Område med peler/plate.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Pelerplate

Ukjent

2.35


Plantekasseurne pakke

Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasseurne

Ukjent

2.35


Plantekum pakke

Nedgravd kum/kasse for å plante tre/busker i. Beskytter/avgrenser rotsystemet til et tre.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekum

Ukjent

2.35


PlastringErosjonssikring pakke

Tiltak for å hindre overflateerosjon når vann strømmer over en jordflate. Omfatter dekningslag/plastringslag av stein, gradert filter, steinkurver, steinmadrasser e.a. (Definisjonsliste Statens vegvesen håndbøker)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\PlastringErosjonssikring

Ukjent

2.35


PMS-parsell pakke

Gir utstrekning av PMS-parsell.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\PMS-parsell

Ukjent

2.35


Politidistrikt pakke

Definerer politidistrikt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt

Ukjent

2.35


Viser treff 101 - 200 av 398