Skogbruksplan - bestand

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: et bestand er et avgrenset skogareal med relativt ensartet hogstklasse, tresetting og bonitet. Hogstklasse er i praksis det kriteriet som har størst betydning for inndelingen. Bestandet skal være stort nok til å utgjøre en selvstendig behandlings- og driftsenhet

Viser treff 1 - 1 av 1

Skogbruksplan - bestand 4.0 fagområdestandard

i hovedsak er bestandsdataene fra skogbruksplanleggingen konsentrert om det produktive skogareal. Bestand er behandlingsenheten som skogeier forholder seg til. Overordnet kriterium for inndeling er hogstklasse, men det skal også være en viss ensartethet med hensyn på bonitet, tetthet, alders- og treslagssammensetning. Der spesielle arealtyper grenser inntil det produktive skogarealet kan disse være integrert som bestand. I enkelte tilfeller kan for eksempel myr, ikke produktiv skog og vann danne bestand når dette på en eller annen måte er viktig informasjon for skogbehandlingen i området. Avgrensningen mot uproduktive arealer kan tas fra DMK ( eventuelt tolkes ). Kyst og Sjø, innsjøer og vassdrag, DEK, VBASE og BANE er andre FKB-baser som er viktige for å danne flater

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0

Tilbaketrukket

4.0