AdresseTilgjengeligForAlle_20200501

Kartverket Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Viser treff 1 - 9 av 9

SOSI_ObjektAtkomst objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


SOSI_ObjektVeg objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Veg objekttype

Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: (teknisk): Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.


SOSI_ObjektAdresse objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Matrikkeladresse objekttype

offisiell adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse. Merknad2: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse kan ligge som egenskaper til matrikkeladressen Merknad3: Seksjonsnummer er ikke en del av den logiske identen for matrikkeladresse, - se egenskapen adressetekst.


Atkomst objekttype

punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet


FullstendigAdresse objekttype

Hjelpeklasse som gir HELE den offisielle adressen som tekststreng på ALLE offisielle adresser (også adresser som ikke er knyttet til noen bruksenhet), - samt knytning til den matrikkelenheten som bruksenheten er knyttet til.


Vegadresse objekttype

Offisiell adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav Merknad2: Eventuelle bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse kan ligge som egenskaper til Vegadressen


Adresse objekttype

Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.