Forurensning

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: forurensningsdata kan inndeles på ulike måter. En modell som gjerne brukes innenfor miljøstatusrapportering er den såkalte DPSIR-modellen. Den består av følgende elementer: - Drivkrefter (Driving force) - Påvirkning (Pressure) - Status (Status) - Konsekvenser (Impact) - Tiltak (Response) I denne sammenheng kan forurensningsdata deles inn i to hovedtyper: - Data om forurensningskilder - Tilstandsdata Det er ofte ønskelig å kunne knytte forbindelse mellom observert tilstand og forurensningskilde. Men dette er i de fleste tilfeller svært vanskelig. Kilder er for det første ikke bare objekter som kan kartfestes, men også prosesser som eks. veitrafikk eller avrenning fra landbruk. Det er heller ikke tilstrekkelig å observere en geografisk nærhet mellom kilde og tilstand. Det må også kunne påvises et årsak-virkningsforhold mellom disse. I noen tilfeller vil kilden være åpenbar. Det gjelder for eksempel i forholdet mellom et flyplassobjekt og en flystøysone

Viser treff 1 - 1 av 1

Forurensning-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter beskrivelser som er egnet som grunnlag for kartframstilling av data om forurensningskilder og miljøtilstand. Kapittelet er foreløpig ikke dekkende for hele fagområdet, men omfatter en del viktige datasett som grunnforurensning, utslipp fra industri, avløpsanlegg og støy

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0

Tilbaketrukket

4.0