TapteFiskeredskaper

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

Navnet på platformen som ble brukt til videofilming.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists GM_Point () 1..1
marineGrunnkartId Unikt fortløpende id-nummer i Marine grunnkart. CharacterString 1..1
plattform Fartøy som har innhentet data. CharacterString 1..1
region Regionen som videotransektet er tatt i. Samsvarer med lokalitetene i Marine grunnkart. CharacterString 1..1
toktNummer toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Integer 1..1
stasjonId Unik Stasjons-ID for videotransektet (samsvar med navn på videofilm). CharacterString 1..1
lengdeTransekt Lengde på transekt (f.eks 50 m). Integer 1..1
lengdegrad Lengdegrad (midt lengdegrad for transektet) Real 1..1
breddegrad Breddegrad (midt breddegrad for transektet) Real 1..1
presisjon Presisjon (fra-til, f.eks. 10-100 m). CharacterString 1..1
startdato Dato (angitt ved starten på transektet). Date 0..1
dyp1 Dyp ved start på transekt Real 1..1
dyp2 Dyp ved slutt på transekt. Real 1..1
dypType Beskriver dyp1 og dyp2 med en av tre mulige egenskaper: Dyp på midten, Gjennomsnittlig dyp, eller Start-slutt dyp. CharacterString 1..1
fiskeredskapKommentar En kommentar om fiskeredskap er tilstede eller ikke CharacterString 0..1
GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 600 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Punkt GM_Point 1..1
MARINEGRUNNKARTID CharacterString 3 1..1
PLATTFORM CharacterString 25 1..1
REGION CharacterString 15 1..1
TOKTNUMMER Integer 7 1..1
STASJONID CharacterString 40 1..1
LENGDETRANSEKT Integer 3 1..1
LENGDEGRAD Real 11.8 1..1
BREDDEGRAD Real 11.8 1..1
PRESISJON CharacterString 10 1..1
STARTDATO Date 0..1
DYP1 Real 5.1 1..1
DYP2 Real 5.1 1..1
DYPTYPE CharacterString 19 1..1
FISKEREDSKAPKOMMENTAR CharacterString 21 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
informasjon CharacterString
opphav CharacterString
posisjon GM_Point position
marineGrunnkartId CharacterString
plattform CharacterString
region CharacterString
toktNummer Integer cruiseNumber Cruise number at IMR.
stasjonId CharacterString
lengdeTransekt Integer
lengdegrad Real
breddegrad Real
presisjon CharacterString
startdato Date
dyp1 Real
dyp2 Real
dypType CharacterString
fiskeredskapKommentar CharacterString

Vis TapteFiskeredskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Point 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Date 0 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TapteFiskeredskaper supertype GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper