RegElvenettR

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

Elveruter for de elver som er grunnlag for inndeling i Regine og har egne vassdragsNr. Dette er et utvalg av ElveruteR, men rutens id er her vnrNfelt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
elvelengde Elvelengde (meter). Real 1..1
elvenavn Navnet på hovedvannstrengen, definert i ELVIS. CharacterString 0..1
identifikasjon Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
nedbørfeltareal Areal av nedbørfeltet til elva. Real 1..1
nedbørfeltVassdragsNr Vassdragsnummer for nedbørfeltet til elva CharacterString 1..1
nivå Angir nivå i Regines hierarki. CharacterString 1..1
objekttype Objekttype iht. SOSI objektkatalog. CharacterString 1..1
vassdragsområde Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 ) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELVELENGDE Real 10 1..1
ELVENAVN CharacterString 30 0..1
IDENT Identifikasjon 1..1
NEDBØRFELTAREAL Real 8.2 1..1
NEDBØRFELTVASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
NIVÅ CharacterString 2 1..1
OBJTYPE CharacterString 32 1..1
VASSDRAGSOMRÅDE CharacterString 3 1..1
Name Type English Description
elvelengde Real
elvenavn CharacterString
identifikasjon Identifikasjon
nedbørfeltareal Real
nedbørfeltVassdragsNr CharacterString
nivå CharacterString
objekttype CharacterString
vassdragsområde CharacterString

Vis RegElvenettR i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Real 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype HovedelvIgrensefelt supertype RegElvenettR
arv subtype RegineSideelv supertype RegElvenettR
arv subtype HovedelvIvassdragsOmr supertype RegElvenettR
arv subtype HovedelvIkystfelt supertype RegElvenettR