Målemetode MeasuringMethod

kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
Terrengmålt 10
Totalstasjon 11
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12
Teodolitt med målebånd 13
Ortogonalmetoden 14
Utmål 15 Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning
Tatt fra plan 18
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) 19 Annet
Stereoinstrument 20
Aerotriangulert 21 (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering)
Analytisk plotter 22
Autograf - vanlig registrering 23
Digitalt stereoinstrument 24
Scannet fra kart 30
Scannet fra blyantoriginal 31
Scannet fra rissefolie 32
Scannet fra transparent folie - god kvalitet 33
Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet 34
Scannet fra papirkopi 35
Flybåren laserscanner 36
Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde 40
Digitalisert fra ortofoto - film 41
Digitalisert fra ortofoto - fotokopi 42
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film 43
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 44
Digitalisert fra ortofoto 45
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde 46
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 50
Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal 51
Digitalisert på dig.bord fra rissefolie 52
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet 53
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet 54
Digitalisert på dig.bord fra papirkopi 55
Dig. på skjerm fra scannet samkopi 56 (Raster)
Genererte data (interpolasjon) 60
Generert i terrengmodell 61
Vektet middel 62
Generert sirkelgeometri 63
Generalisert 64
Generert sentralpunkt 65
Sammenknytningspunkt/randpunkt 66
Koordinater hentet fra GAB 67
Koordinater hentet fra JREG 68
Beregnet 69
Spesielle metoder 70
Målt med stikkstang 71
Målt med waterstang 72
Målt med målehjul 73
Målt med stigningsmåler 74
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 78
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) 79 Annet (spesifiseres i filhode)
Frihåndstegning 80
Digitalisert fra krokering på kart 81
Direkte innlagt på skjerm 82
Treghetsstedfesting 90
GPS Kodemåling, relative målinger 91 Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange
GPS Kodemåling, enkeltmålinger 92 Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange
GPS Fasemåling, statisk måling 93 Tidligere GPS, Differensiell
GPS Fasemåling, andre metoder 94 (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase
Kombinasjon av GPS/Treghet 95
GPS Fasemåling RTK 96 (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic)
GPS Fasemåling, float-løsning 97
Ukjent målemetode 99
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengmålt
Totalstasjon
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler
Teodolitt med målebånd
Ortogonalmetoden
Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning
Tatt fra plan
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet
Stereoinstrument
Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering)
Analytisk plotter
Autograf - vanlig registrering
Digitalt stereoinstrument
Scannet fra kart
Scannet fra blyantoriginal
Scannet fra rissefolie
Scannet fra transparent folie - god kvalitet
Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet
Scannet fra papirkopi
Flybåren laserscanner
Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde
Digitalisert fra ortofoto - film
Digitalisert fra ortofoto - fotokopi
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi
Digitalisert fra ortofoto
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart
Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal
Digitalisert på dig.bord fra rissefolie
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet
Digitalisert på dig.bord fra papirkopi
Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster)
Genererte data (interpolasjon)
Generert i terrengmodell
Vektet middel
Generert sirkelgeometri
Generalisert
Generert sentralpunkt
Sammenknytningspunkt/randpunkt
Koordinater hentet fra GAB
Koordinater hentet fra JREG
Beregnet
Spesielle metoder
Målt med stikkstang
Målt med waterstang
Målt med målehjul
Målt med stigningsmåler
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode)
Frihåndstegning
Digitalisert fra krokering på kart
Direkte innlagt på skjerm
Treghetsstedfesting
GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange
GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange
GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell
GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase
Kombinasjon av GPS/Treghet
GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic)
GPS Fasemåling, float-løsning
Ukjent målemetode
Name Type English Description
Terrengmålt <undefined> Measured in terrain
Totalstasjon <undefined> Total station
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler <undefined> Theodolite with electronic rangefinder
Teodolitt med målebånd <undefined> Theodolite with measuring tape
Ortogonalmetoden <undefined> Orthogonal method
Utmål <undefined> MeasureOut Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction.
Tatt fra plan <undefined> Taken from plan
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) <undefined>
Stereoinstrument <undefined> Stereo instrument
Aerotriangulert <undefined> Aerotriangulated Point calculated by aerotriangulation
Analytisk plotter <undefined> Analytical plotter
Autograf - vanlig registrering <undefined> Autograph - normal registration
Digitalt stereoinstrument <undefined> Digital stereo instrument
Scannet fra kart <undefined> Scanned from map
Scannet fra blyantoriginal <undefined> Scannet from pencilled original
Scannet fra rissefolie <undefined> Scanned from ??scribing folio
Scannet fra transparent folie - god kvalitet <undefined> Scanned from transparency folio - good quality
Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet <undefined> Scanned from transparency folio - inferior quality
Scannet fra papirkopi <undefined> Scannet from paper / hard copy
Flybåren laserscanner <undefined> Airbourne laser scanner
Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde <undefined> Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo
Digitalisert fra ortofoto - film <undefined> Digitised from orthophoto - film
Digitalisert fra ortofoto - fotokopi <undefined> Digitised from orthophoto - photocopy
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from film
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy
Digitalisert fra ortofoto <undefined> Digitised from orthophoto
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde <undefined> Digitised on screen from satellite photo
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart <undefined> Digitised on dig.table from line-map
Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal <undefined> Digitised on dig.table from pencilled original
Digitalisert på dig.bord fra rissefolie <undefined> Digitised on dig.table from ??scribing folio
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - good quality
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - lower quality
Digitalisert på dig.bord fra papirkopi <undefined> Digitised on dig.table from paper copy
Dig. på skjerm fra scannet samkopi <undefined> Digitised on screen from scanned photographic combination
Genererte data (interpolasjon) <undefined> Generated data (interpolation)
Generert i terrengmodell <undefined> Generated in terrain model
Vektet middel <undefined> Weighted mean
Generert sirkelgeometri <undefined> Generated circular geometry
Generalisert <undefined> Generalised
Generert sentralpunkt <undefined> Generated central point
Sammenknytningspunkt/randpunkt <undefined> Connection point/edge point
Koordinater hentet fra GAB <undefined> Coordinates retrieved from GAB
Koordinater hentet fra JREG <undefined> Coordinates retrieved from JREG
Beregnet <undefined> Calculated
Spesielle metoder <undefined> Special methods
Målt med stikkstang <undefined> Measured with range pole
Målt med waterstang <undefined> Measured with
Målt med målehjul <undefined> Measured with measuring wheel
Målt med stigningsmåler <undefined> Measured with rate of climb indicator
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon <undefined> Stipulated by court decision or royal decree
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) <undefined> ????
Frihåndstegning <undefined> Free-hand drawing
Digitalisert fra krokering på kart <undefined> Digitised from sketching on map
Direkte innlagt på skjerm <undefined> Directly input on screen
Treghetsstedfesting <undefined> Inertial ??positioning/localization
GPS Kodemåling, relative målinger <undefined> GPS code measurement, relatively measurements Previous GPS differential, pseudorange
GPS Kodemåling, enkeltmålinger <undefined> GPS code measurement, individual measurements Previous GPS, absolute, pseudorange
GPS Fasemåling, statisk måling <undefined> GPS phase measurement, static measurement Previous GPS, differential
GPS Fasemåling, andre metoder <undefined> GPS phase measurement, other methods (not including RTK). Previous Absolute GPS, phase
Kombinasjon av GPS/Treghet <undefined> Combination of GPS/Inertia
GPS Fasemåling RTK <undefined> GPS phase measurement RTK (Real time kinematic measurement). Previous GPS kinematic (Real time kinematic)
GPS Fasemåling, float-løsning <undefined> GPS phase measurement, float solution
Ukjent målemetode <undefined> Unknown measurement method

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1