MuligMarinLeireFlate

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

areal bestående av en løsmassetype (jordart)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
losmassetype kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Losmassetype (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
muligMarinLeire mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre MuligMarinLeire (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FLATE Flate 1..1
JORDART Losmassetype 3 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
MUMARLEIRE MuligMarinLeire 40 1..1
Name Type English Description
område Flate
losmassetype Losmassetype
datauttaksdato DateTime
muligMarinLeire MuligMarinLeire

Vis MuligMarinLeireFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Losmassetype 1 ..1
DateTime 0 ..1
MuligMarinLeire 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon dataavgrensning Dataavgrensning 0..* MuligMarinLeireFlate
assosiasjon kartbladkant Kartbladkant 0..* MuligMarinLeireFlate
assosiasjon løsmassegrense LosmasseGrense 0..* MuligMarinLeireFlate
assosiasjon temakartavgrensning Temakartavgrensning 0..* MuligMarinLeireFlate
assosiasjon fiktivdelelinje FiktivDelelinje 0..* MuligMarinLeireFlate