TiltakstypeBygning TILTAKSTYPEBYGNING

kodeliste

Geovekst Utkast

type tiltak som gjelder saksbehandling av bygninger etter Pbl.

Vis TiltakstypeBygning i NVDB Datakatalog