Lastbegrensningsområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
akseltrykk Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). Real 0..1
bruksklassetype Bruksklasse Bruksklassetype (kodeliste) 0..1
kaidekketype Kaidekke Kaidekketype (kodeliste) 0..1
lastId Tall eller tekst havnen bruker for å identifisere et lastbegrensningsområde. CharacterString 0..1
lastreferanse Referanse til originaldokument, tegning e.l. som inneholder informasjon om lastebegrensing. CharacterString 0..1
minsteAvstandPunktlast Hvor tett to punktlaster kan stå for å ikke overbelaste kaien. Henger sammen med egenskapen punktlast. Måles i meter (m). Real 0..1
område Område Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
punktlast Vekten av last fordelt i et punkt. Øvre grense for maksimal vekt av en punktlast. Måles i tonn (t). Real 0..1
vektbegrensning Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). Real 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
AKSELTRYKK Real 20 0..1
BRUKSKLASSETYPE Bruksklassetype 20 0..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 25 0..1
LASTID CharacterString 50 0..1
LASTREFERANSE CharacterString 50 0..1
MINSTE_AVSTAND_PUNKTLAST Real 10.2 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
PUNKTLAST Real 10.2 0..1
VEKTBEGRENSNING Real 10.2 0..1
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
akseltrykk Real axleLoad Total weight felt by the roadway for all wheels connected to a given axle of a wheeled vehicle. Specifies the max allowable weight, specified in metric ton.
bruksklassetype Bruksklassetype typeOfUseClass The division of different weight classes. Use class indicates the maximum permissible axle load and total weight of a vehicle.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Description of surface material of the area.
lastId CharacterString loadId Number or text used by the port to identify a loadLimitationArea.
lastreferanse CharacterString loadReference Reference to original document, drawing etc. that contain information about weight limitations.
minsteAvstandPunktlast Real minimumDistancePointLoad "The minimum distance two point loads can be in order to avoid overloading the area. Specified in meters."@en
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.
punktlast Real pointLoad Load applied to a single point. Specifies the max allowable weigh from a point load, specified in metric ton.
vektbegrensning Real loadLimitations Upper limit for evenly distributed load. Specified in metric ton per square meters (t/m2).

Vis Lastbegrensningsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Bruksklassetype 0 ..1
Kaidekketype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning LastbegrensningsområdeGrense 0..* Lastbegrensningsområde
arv subtype Lastbegrensningsområde supertype KaiId