Lastbegrensningsområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
akseltrykk Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). Real 0..1
bruksklassetype Bruksklasse Bruksklassetype 0..1
kaidekketype Kaidekke Kaidekketype 0..1
lastId Tall eller tekst havnen bruker for å identifisere et lastbegrensningsområde. CharacterString 0..1
lastreferanse Referanse til originaldokument, tegning e.l. som inneholder informasjon om lastebegrensing. CharacterString 0..1
minsteAvstandPunktlast Hvor tett to punktlaster kan stå for å ikke overbelaste kaien. Henger sammen med egenskapen punktlast. Måles i meter (m). Real 0..1
område Område Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
punktlast Vekten av last fordelt i et punkt. Øvre grense for maksimal vekt av en punktlast. Måles i tonn (t). Real 0..1
vektbegrensning Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AKSELTRYKK Real 20 0..1
BRUKSKLASSETYPE Bruksklassetype 20 0..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 25 0..1
LASTID CharacterString 50 0..1
LASTREFERANSE CharacterString 50 0..1
MINSTE_AVSTAND_PUNKTLAST Real 10.2 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
PUNKTLAST Real 10.2 0..1
VEKTBEGRENSNING Real 10.2 0..1
Name Type English Description
akseltrykk Real axleLoad Total weight felt by the roadway for all wheels connected to a given axle of a wheeled vehicle. Specifies the max allowable weight, specified in metric ton.
bruksklassetype Bruksklassetype typeOfUseClass The division of different weight classes. Use class indicates the maximum permissible axle load and total weight of a vehicle.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Description of surface material of the area.
lastId CharacterString loadId Number or text used by the port to identify a loadLimitationArea.
lastreferanse CharacterString loadReference Reference to original document, drawing etc. that contain information about weight limitations.
minsteAvstandPunktlast Real minimumDistancePointLoad "The minimum distance two point loads can be in order to avoid overloading the area. Specified in meters."@en
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.
punktlast Real pointLoad Load applied to a single point. Specifies the max allowable weigh from a point load, specified in metric ton.
vektbegrensning Real loadLimitations Upper limit for evenly distributed load. Specified in metric ton per square meters (t/m2).

Vis Lastbegrensningsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Bruksklassetype 0 ..1
Kaidekketype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning LastbegrensningsområdeGrense 0..* Lastbegrensningsområde
arv subtype Lastbegrensningsområde supertype KaiId