Hensynssone

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dataKildevurdering DataKildevurdering (kodeliste) 0..1
NaturvernElement
VU053Feature
linearposisjon LineærPosisjon (datatype) 0..*
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union) 0..*
- geometry GM_Object 1..1
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærPosisjon (datatype) 0..*
LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..*
Retningskode (kodeliste) 0..*
Real 0..*
SpatialRepresentationType (union) 0..*
GM_Object 1..*
PolyfaceMesh (datatype) 1..*
DataKildevurdering 0..1
Name Type English Description
linearposisjon LineærPosisjon (datatype)
- lineærReferanseMetode LineærReferanseMetode (kodeliste)
- retning Retningskode (kodeliste)
- avstandSide Real
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union)
- geometry GM_Object
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype)
dataKildevurdering DataKildevurdering

Vis Hensynssone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DataKildevurdering 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon hensynssone Hensynssone 0..* NaturvernElementSamling
arv subtype Hensynssone supertype NaturvernElement