Kommune Municipality KOMMUNE

objekttype

Kartverket

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenavn offisielle navn på kommunen AdministrativEnhetNavn (datatype) 0..*
- navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString 1..1
- språk angir hvilket språk navnet hører til ISO 639-3 0..1
- rekkefølge angir hvilken plassering man skal bruke for flerspråklige navn på skilt eller kart og lignende der det blir brukt mer enn ett navn Merknad: Vedtaksorganet fastsetter rekkefølgen av navnene. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk, kvensk. I sammenhengende tekst skal man bruke det navnet som samsvarer med språket i teksten. Se forskrift om skrivemåten av stadnamn, § 7. Integer 0..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
samiskForvaltningsområde om kommunen er en del av samisk forvaltningsområde Boolean 0..1
postadresse kommunens offisielle postadresse MottakerAdresse (datatype) 0..1
- adresselinje1 linje 1 i mottakeradresen CharacterString 0..1
- adresselinje2 linje 2 i mottakeradressen CharacterString 0..1
- adresselinje3 linje 3 i mottakeradressen. CharacterString 0..1
AdministrativEnhet
område den administrative enhetens utstrekning. Flate 0..*
land alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode 0..1
administrativtNivå angivelse av nummer eller navn for et hierarkisk nivå AdministrativtNivå (datatype) 0..1
- nivånummer hierarkisk nivå for administrativ inndeling Nivånummer (kodeliste) 1..1
- nivånavn offisielt navn for et administrativt nivå AdministrativEnhetNavn (datatype) 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..*
LANDKODE Landkode 2 0..1
AdministrativtNivå (datatype) 0..1
Nivånummer (kodeliste) 1..1
AdministrativEnhetNavn (datatype) 0..1
Punkt 0..*
ADMENHETNAVN AdministrativEnhetNavn 0..*
KOMM Kommunenummer 4 1..1
SAMISKFORVALTNINGSOMRÅDE Boolean 0..1
MottakerAdresse 0..1
Name Type English Description
område Flate
land Landkode
administrativtNivå AdministrativtNivå (datatype)
- nivånummer Nivånummer (kodeliste)
- nivånavn AdministrativEnhetNavn (datatype)
posisjon Punkt
kommunenavn AdministrativEnhetNavn
kommunenummer Kommunenummer municipalityNumber
samiskForvaltningsområde Boolean
postadresse MottakerAdresse

Vis Kommune i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AdministrativEnhetNavn 0 ..*
Kommunenummer 1 ..1
Boolean 0 ..1
MottakerAdresse 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon fylke Fylke 0..1 kommuneinndeling Kommune 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..2 fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..2 kommunegrense Kommunegrense 0..*
assosiasjon kommuneendringOmadressering KommuneendringOmadressering 0..* kommune Kommune 1
assosiasjon kommune Kommune 0..1 riksgrense Riksgrense 0..*
assosiasjon veg Veg 0..* kommune Kommune 1
assosiasjon bygg Bygg 0..* kommune Kommune 1
assosiasjon kommune Kommune 0..1 avtaltAvgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 0..*
assosiasjon sefrakMinne SEFRAKMinne 0..* kommune Kommune 1
assosiasjon kommunesenter AdmSenter 0..* kommune Kommune 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 territorialgrense Territorialgrense 0..*
assosiasjon objektnummerRubrikk ObjektnummerRubrikk 0..* kommune Kommune 1
arv subtype Kommune supertype AdministrativEnhet