Hornkoraller

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

video-observasjoner av Hornkoraller
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på. Punkt 1..1
art art av Hornkoraller (Gorgonacea) som ble observert. HornkorallArter (kodeliste) 1..1
prøveNummer prøvenummer for redskapet, unikt innen toktNummer. Integer 1..1
toktNummer toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Integer 1..1
referanseStasjon referansestasjon, unik innen MAREANO. Integer 1..1
dato observasjonsdato. Date 1..1
bunnDybde bunndyp der observasjonen ble gjort. Real 1..1
bunnForhold bunnforhold der observasjonen ble gjort. CharacterString 1..1
videoSekvens sekvensnummer, unikt innen prøveNummer. Integer 1..1
breddegrad breddegrad som observasjonen ble gjort på. Real 1..1
lengdegrad lengdegrad som observasjonen ble gjort på. Real 1..1
GenerelleEgenskaperHornkoraller
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Punkt Punkt 1..1
ART HornkorallArter 21 1..1
PRØVENUMMER Integer 4 1..1
TOKTNUMMER Integer 7 1..1
REFERANSESTASJON Integer 4 1..1
DATO Date 1..1
BUNNDYBDE Real 7.2 1..1
BUNNFORHOLD CharacterString 25 1..1
VIDEOSEKVENS Integer 4 1..1
BREDDEGRAD Real 11.8 1..1
LENGDEGRAD Real 11.8 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position Location where the object exists
art HornkorallArter Species of gorgonians (Gorgonacea) that was observed.
prøveNummer Integer Sample number for the equipment, unique on cruisenumber.
toktNummer Integer Cruise number at IMR.
referanseStasjon Integer Reference number during MAREANO prosject (superstation).
dato Date Date of observation.
bunnDybde Real Bottomdepth where the observation was made.
bunnForhold CharacterString Seabed conditions where the observation was made.
videoSekvens Integer Sequence number, unique on sample number.
breddegrad Real Latitude where the observation was made.
lengdegrad Real Longitude where the observation was made.

Vis Hornkoraller i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
HornkorallArter 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Date 1 ..1
Real 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Hornkoraller supertype GenerelleEgenskaperHornkoraller