RastoffProvePkt RASTOFFPROVEPKT

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

lokalitet hvor det er tatt (innsamlet) prøve(r) for videre bearbeidelse/analyse
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
materialType hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning MaterialType (kodeliste) 1..1
materialUndertype underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning CharacterString 0..1
identRastoffobj forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101 Integer 1..1
forekomstNummer unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001 Integer 1..1
navnRastoffobj navn på råstoffobjekt CharacterString 0..1
proveNummer nummerering av prøvepunkt i forekomsten eller i lokaliteten Merknad: Er en del av FOREKOM_ID: Eks: 172900101(01) Integer 0..1
antallAnalyser antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser CharacterString 0..1
geolBeskrivelse beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse CharacterString 0..1
FellesegenskaperMineralressurser
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
STED_VERIF Boolean 0..1
PUNKT Punkt 1..1
MATRTYPE MaterialType 2 1..1
MATRUNTYPE CharacterString 30 0..1
FOREKOM_ID Integer 11 1..1
R_FNR Integer 7 1..1
FOREKNAVN CharacterString 60 0..1
R_PNR Integer 2 0..1
ANT_ANALYS CharacterString 4 0..1
GEOBESK CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
førsteDatafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
stedfestingVerifisert Boolean
posisjon Punkt
materialType MaterialType
materialUndertype CharacterString
identRastoffobj Integer
forekomstNummer Integer
navnRastoffobj CharacterString
proveNummer Integer
antallAnalyser CharacterString
geolBeskrivelse CharacterString

Vis RastoffProvePkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
MaterialType 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype RastoffProvePkt supertype FellesegenskaperMineralressurser