ForskriftsReferanse

datatype

Fiskeridirektoratet Erstattet

henviser til forskrift
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forskriftsId referanse til forskrift eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer, for eksempel LOV-2012-09-07-65 CharacterString 1..1
forskriftsNavn forskriftens, vedtakets eller traktatens fulle navn CharacterString 1..1
forskriftsKortnavn forskriftens, vedtakets eller traktatens kortnavn eller alternativ tittel CharacterString 0..1
forskriftsParagraf paragraf i forskriften, vedtaket eller traktaten som er den aktuelle CharacterString 0..1
forskriftsParagrafinfo utfyllende informasjon om paragraf i forskriften, vedtaket eller traktaten som er den aktuelle CharacterString 0..1
forskriftsBokstav bokstav i en paragraf i forskriften, vedtaket eller traktaten som er den aktuelle CharacterString 0..1
forskriftsFastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 0..1
forskriftsIkrafttredelsesdato dato for når forskriften, vedtaket eller traktaten trådte i kraft Date 0..1
forskriftsFastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
forskriftsDokumentlink link til forskrift, traktat eller annet saksdokument CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FORSKRIFTSID CharacterString 255 1..1
FORSKRIFTSNAVN CharacterString 255 1..1
FORSKRIFTSKORTNAVN CharacterString 255 0..1
FORSKRIFTSPARAGRAF CharacterString 10 0..1
FORSKRIFTSPARAGRAFINFO CharacterString 255 0..1
FORSKRIFTSBOKSTAV CharacterString 1 0..1
FORSKRIFTSFASTSETTINGSDATO Date 0..1
IKRAFT Date 0..1
FORSKRIFTSFASTSETTINGSMYNDIGHET CharacterString 255 0..1
FORSKRIFTSDOKUMENTLINK CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
forskriftsId CharacterString
forskriftsNavn CharacterString
forskriftsKortnavn CharacterString
forskriftsParagraf CharacterString
forskriftsParagrafinfo CharacterString
forskriftsBokstav CharacterString
forskriftsFastsettingsdato Date
forskriftsIkrafttredelsesdato Date
forskriftsFastsettingsmyndighet CharacterString
forskriftsDokumentlink CharacterString

Vis ForskriftsReferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1