Lastbegrensningsområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Område GM_Surface 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. GM_Point 0..1
vektbegrensning Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). Real 0..1
akseltrykk Total vekt som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). Real 0..1
minsteAvstandPunktlast Hvor tett to punktlaster kan stå for å ikke overbelaste kaien. Henger sammen med egenskapen punktlast. Måles i meter (m). Real 0..1
lastreferanse Referanse til originaldokument, tegning e.l. som inneholder informasjon om lastebegrensing. CharacterString 0..1
bruksklassetype Bruksklasse. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412. Bruksklassetype (kodeliste) 0..1
punktlast Vekten av last fordelt i et punkt. Øvre grense for maksimal vekt av en punktlast. Måles i tonn (t). Real 0..1
kaidekketype Materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.). Kaidekketype (kodeliste) 0..1
lastId Tall eller tekst havnen bruker for å identifisere et lastbegrensningsområde. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
GM_Surface 1..1
GM_Point 0..1
VEKTBEGRENSNING Real 10.2 0..1
AKSELTRYKK Real 20 0..1
MINSTE_AVSTAND_PUNKTLAST Real 10.2 0..1
LASTREFERANSE CharacterString 50 0..1
BRUKSKLASSETYPE Bruksklassetype 20 0..1
PUNKTLAST Real 10.2 0..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 25 0..1
LASTID CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
område GM_Surface area Polygon showing geographical extent.
posisjon GM_Point position Optional point of representation.
vektbegrensning Real loadLimitation Upper limit for evenly distributed load. Specified in metric tons per square meters (t/m2).
akseltrykk Real axleLoad Total weight felt by the roadway for all wheels connected to a given axle of a wheeled vehicle. The maximum allowable weight, specified in metric tons.
minsteAvstandPunktlast Real minimumDistancePointLoad "The minimum distance two point loads can be placed in order to avoid overloading the area. Specified in meters."@en
lastreferanse CharacterString loadReference Reference to original document, drawing etc. that contain information about weight limitations.
bruksklassetype Bruksklassetype typeOfUseClass Categories of different weight classes. Use class indicates the maximum permissible axle load and total weight of a vehicle.
punktlast Real pointLoad Load applied to a single point. The maximum allowable weigh from a point load, specified in metric tons.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Surface material of the area.
lastId CharacterString loadId Number or text used by the port to identify a loadLimitationArea.

Vis Lastbegrensningsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
GM_Point 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Bruksklassetype 0 ..1
Real 0 ..1
Kaidekketype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensesAvLastbegrensningsområdeGrense LastbegrensningsområdeGrense 0..* Lastbegrensningsområde
arv subtype Lastbegrensningsområde supertype KaiId
Navn Beskrivelse
avgrensningsobjekter i samsvar med områdegeometri --ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt --Område-geometrien skal være lik summen av geometriene til de assosierte avgrensningsobjektene.
posisjon innenfor område --ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt --Dersom det finnes posisjon-geometri skal dette punktet ligge innenfor område-geometrien.