Servituttgruppe SERV

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
matrikkelnummer entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune Matrikkelnummer 1..1
servituttType ServituttType 1..1
informasjon merknadsfelt for å spesisfisere nærmere hvilken bruksrett som er knyttet til flaten eller punktet. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 1..1
SERVTYPE ServituttType 2 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
matrikkelnummer Matrikkelnummer
servituttType ServituttType
informasjon CharacterString

Vis Servituttgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Matrikkelnummer 1 ..1
ServituttType 1 ..1
CharacterString 0 ..1