GeotekniskUndersøkelse GeotechnicalInvestigation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt
geographical area where there are or are planned geotechnical boreholes for a given project
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
rådata data fra en geoteknisk undersøkelse som ikke er bearbeidet Link (datatype) 0..*
GeovitenskapeligUndersøkelse
område areal som er gjenstand for undersøkelse Flate 1..1
beskrivelse beskrivelse av de geovitenskaplige undersøkelsene CharacterString 0..1
oppdragsgiver identifikasjon av bestiller (kunde) og dennes organisasjon CharacterString 0..1
oppdragstaker identifikasjon av utførende organisasjon CharacterString 0..1
prosjektIdentitet identifikasjon av prosjektet, prosjekt navn og/eller nummer CharacterString 0..1
undersøkelseIdentitet identitet - prosjektnummer og eller navn til den geovitenskaplige undersøkelsen Merknad: kan være sammenfallende med prosjektidentitet, men prosjektidentitet kan også være identiteten til et hovedprosjekt hvor undersøkelsen inngår CharacterString 1..1
undersøkelsePeriodeFra startdato for undersøkelsen DateTime 0..1
undersøkelsePeriodeTil sluttdato for undersøkelsen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 1..1
BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
OPPDRAGSGIVER CharacterString 100 0..1
OPPDRAGSTAKER CharacterString 0..1
PROSJEKTIDENTITET CharacterString 0..1
UNDERSØKELSEIDENTITET CharacterString 1..1
UNDERSØKELSEPERIODEFRA DateTime 0..1
UNDERSØKELSEPERIODETIL DateTime 0..1
Link 0..*
Name Type English Description
område Flate area coverd by the investigation
beskrivelse CharacterString description of the geoscientific investigations
oppdragsgiver CharacterString identifikation of the the customer organisation
oppdragstaker CharacterString identification of the the organisation responsible for carrying out the project
prosjektIdentitet CharacterString an identifier of the project - e.g. projectnumber
undersøkelseIdentitet CharacterString Identity - project number or name of the geoscientific investigation, but project identity may also be the identity of the project where the investigation is a part of
undersøkelsePeriodeFra DateTime starting date of the investigation
undersøkelsePeriodeTil DateTime ending date of the investigation
rådata Link data from a geotechnical investigation that have not been processed

Vis GeotekniskUndersøkelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Link 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon GeotekniskUndersøkelse 0..* undersøkelsePunkt GeotekniskBorehull 0..*
assosiasjon geotekniskUndersøkelseGrense GeotekniskUndersøkelseGrense 0..* GeotekniskUndersøkelse
assosiasjon undersøkelsesområde GeotekniskUndersøkelseDelområde 0..* prosess GeotekniskUndersøkelse
arv subtype GeotekniskUndersøkelse supertype GeovitenskapeligUndersøkelse