Kantstein

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avvisning Angir hvorvidt kantsteinen er avvisende eller ikke avvisende i forhold til kjøretøy. Avvisning (kodeliste) 0..1
bakstøpArmering Angir om det er bakstøp/armering i tilknytning til kantstein. BakstoepArmering (kodeliste) 0..1
kantsteinsprofil Angir hvordan tverrprofilet av kantsteinen er utformet (visflate). Kantsteinsprofil (kodeliste) 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierKantstein (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligKantstein (kodeliste) 0..1
breddeGjennomsnitt Angir gjennomsnittlig bredde av vegobjektet. Real 0..1
elementlengde Angir normal lengde av enkeltelement. Lengde av enkelt kantstein. Real 0..1
materialtype Angir hvilken materialtype vegobjektet er av. MaterialtypeKantstein (kodeliste) 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. Integer 0..1
høydeOverVegdekke Angir gjennomsnittlig høyde over vegdekke for hele vegobjektet. Real 0..1
høydeEgen Angir egenhøyde av kantstein, dvs. synlig høyde + nedgravd høyde. Real 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet, er normalt avledet fra geometri/stedfesting. Real 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet. Character 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. Character 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. Character 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Character 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Character 0..1
SteinsettingElement
VU053PhysicalElement
VU053Feature
linearposisjon LineærPosisjon (datatype) 0..*
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union) 0..*
- geometry GM_Object 1..1
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærPosisjon (datatype) 0..*
LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..*
Retningskode (kodeliste) 0..*
Real 0..*
SpatialRepresentationType (union) 0..*
GM_Object 1..*
PolyfaceMesh (datatype) 1..*
Avvisning 0..1
BakstoepArmering 0..1
Kantsteinsprofil 0..1
EierKantstein 0..1
VedlikeholdsansvarligKantstein 0..1
Real 0..1
Real 0..1
MaterialtypeKantstein 0..1
Integer 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
linearposisjon LineærPosisjon (datatype)
- lineærReferanseMetode LineærReferanseMetode (kodeliste)
- retning Retningskode (kodeliste)
- avstandSide Real
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union)
- geometry GM_Object
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype)
avvisning Avvisning
bakstøpArmering BakstoepArmering
kantsteinsprofil Kantsteinsprofil
eier EierKantstein
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKantstein
breddeGjennomsnitt Real
elementlengde Real
materialtype MaterialtypeKantstein
etableringsår Integer
høydeOverVegdekke Real
høydeEgen Real
lengde Real
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character

Vis Kantstein i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Avvisning 0 ..1
BakstoepArmering 0 ..1
Kantsteinsprofil 0 ..1
EierKantstein 0 ..1
VedlikeholdsansvarligKantstein 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
MaterialtypeKantstein 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kantstein supertype SteinsettingElement
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0