GrunnGassOmr

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

areal med fenomener som indikerer naturlig utsiving av grunn gass eller væske fra sedimenter eller berggrunn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
grunnGass grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn GrunnGass (kodeliste) 1..1
grunnGassNavn grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn CharacterString 1..1
egnetMålestokk målestokk som det egner seg å vise objektet i Integer 0..1
FellesegenskaperFlater
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 1..1
mediumNavn objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
MEDIUM Medium (kodeliste) 1 1..1
MEDIUMNAVN CharacterString 32 1..1
Flate 1..1
GRUNNGASS GrunnGass 2 1..1
GRUNNGASSNAVN CharacterString 32 1..1
EGNETMÅLESTOKK Integer 7 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
førsteDigitaliseringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
medium Medium (kodeliste)
mediumNavn CharacterString
område Flate
grunnGass GrunnGass
grunnGassNavn CharacterString
egnetMålestokk Integer

Vis GrunnGassOmr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
GrunnGass 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning Dataavgrensning 0..* GrunnGassOmr
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* GrunnGassOmr
arv subtype GrunnGassOmr supertype FellesegenskaperFlater