Bygningstype TypeOfBuilding BYGGTYP_NBR

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Denne samsvarer i størst mulig grad med tilsvarende informasjon i GAB/Matrikkelen for bygninger Merknad 1: I GAB er bygningene i størst mulig grad registrert ut fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent for gjennom byggesaksbehandlingen. Merknad 2: Denne egenskapen er identisk med Norges Byggstandardiseringsråd vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 1.1.2000 er disse de eneste som vedlikeholdes i GAB.
description of what the building is actually used for, alternatively what the building is approved for. This complies insofar as possible with corresponding building information in GAB. Note 1: In GAB, the buildings are insofar as possible registered according to the actual ??
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Enebolig frittliggende bygning med kun en boligenhet 111
Enebolig m/hybel/sokkelleil. enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes av SSB?s krav til hybel Merknad: Bygningen må fremstå som en enebolig 112
Våningshus enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol 113
Del av tomannsbolig-vertikal bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk Merknad: Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang. 121
Tomannsbolig; horisontaldelt bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk Merknad: omannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang. 122
Del av våningh.tomannsb/vert. bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk Merknad: Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang. 123
Våningsh. tomannsb./horisont. bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk Merknad: Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang. 124
Del av rekkeh. m/3-4 boliger del av rekkekhus med 3-4 boliger Merknad: Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel tilboder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkeltebolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i GAB. 131
Del av kjede/atr.h innt.4 bol. del av kjede-, atriumshus med inntil 4 boliger Merknad: Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedet sammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå avminimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i GAB. Kjedehus benevnes også oftesom eneboliger i kjede. Atriumhus: Betegnelsenatriumhusbenyttes om sammenbygde hus ivinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/ellerlevegger får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/hage. 133
Terrassehus større bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget Merknad: De enkelteboligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik at de får terrasse på taket til boligen under. Terrassehus er vanligvis ikkeavhengig av felles inngang og felles trappehus. 135
Andre småhus med 3-4 boliger andre småhus med 3 boliger eller flere 136
Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer. stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer) 141
Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj. stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer) 142
Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer boligblokk på 5 etasjer eller mer 143
Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer For review. DETTE MÅ VÆRE FEIL. HVORFOR SKAL ET STORT SAMMENHENGENDE BOLIGBYGG PÅ 2 ETASJER VÆRE EN STORT SAMMENHENGENDE BOLIGBYGG PÅ 3-4 ETASJER? 144
Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer 145
Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer eller over (5 boliger eller mer) store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer) 146
Bo- og servicesenter bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv I MATRIKKELEN ER DETTE KALT 'TrygdebaldershjemHVPUBol.' Hvorfor ? 151
Studenthjem/studentboliger 152
Annen bygning for bofellesskap /1 annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er) 159
Fritidsbygg(hytter;sommerh. Og lignende 161
Helårsb.benyttes som fritidsb. helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig. 162
Våningh. benyttes som fritidsb våningshus som benyttes som fritidsbolig 163
Seterhus; sel; rorbu og lignende 171
Skogs- og utmarkskoie; gamme 172
Garasje ;uthus anneks til bolig garasje, uthus , anneks knyttet til bolig Merknad: Garasje er frittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus er frittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks er frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg. 181
Garasje; uth. anneks til fritidb garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig 182
Naust; båthus; sjøbu frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l 183
Kombinert bolig < annet areal 192
Boligbrakker 193
Annen boligb.(Eks sekundærbolig reindr.) 199
Fabrikkbygning bygning for industriell serieproduksjon 211
Verkstedbygning bygning for spesialproduksjon eller reparasjon 212
Produksjonshall 213
Bygning for renseanlegg bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon 214
Bygning for avfallshåndtering 215
Bygn. for vannfors. bla. pumpest bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon 216
Annen industribygning /1 annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 219
Kraftstasjon (> 15 000 kVA) 221
Mindre kraftstasjon 222
Transformatorstasj.(>10000 kVA 223
Mindre transform.stasj./kiosk 224
Annen energiforsyningsbygning /1 annen energiforsyningsbygning,eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)bygning(er) 229
Lagerhall 231
Kjøle- og fryselager 232
Silobygning 233
Annen lagerbygning /1 239
Hus for dyr/landbr.lager/silo hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke 241
Landbruksgarasje/redskapshus 242
Veksthus 243
Driftsb. fiske/fangst/oppdr driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg 244
Naust/redskapshus for fiske naust / redskapshus for fiske 245
Annen fiskeri- og fangstbygn. 248
Annen landbruksbygning 249
Kontor- og adm.bygning; rådhus kontor- og administrasjonsbygning , rådhus. 311
Bankbygning; posthus 312
Radio og TV-hus 313
Annen kontorbygning /1 319
Kjøpesenter; varehus bygning som inneholder flere forskjellige butikker 321
Butikk/forretningsbygning 322
Bensinstasjon 323
Annen forretningsbygning /1 329
Messe- og kongressbygning messe- og kongressbygning. Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser 330
Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 411
Jernbane- og T-banestasjon 412
Godsterminal 415
Postterminal 416
Annen eksp. og terminalbygning /1 419
AM-stasjon (kortbølgestasjon) 424
Annen telekommunikasjonsbygn. /1 429
Parkeringshus 431
Bussgar.;trikke-lokomotivstall 432
Flyhangar 433
Annen garasje-/hangarbygning /1 439
Biltilsynsbygning 441
Vakt-/bombygn.tollst.; bilvekt 443
Annen samf. og kom.bygn 490
Hotellbygning større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven. 511
Motellbygning egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre. Merknad: Godkjent som motell etter hotelloven. Ofte mindre en eller to etasjes bygninger for overnatting (minst 4 rom og 10 senger). Skiller seg fra vanlig hotell ved at det ikke er vanlig romservice. 512
Annen hotellbygning /1 annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 519
Hospits; pensjonat rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år. 521
Vandre-feriehjem;turisthytte rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening. Merknad: Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt og styrkende ferieopphold og anledning til friluftsliv i samvær med andre barn. Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter. 522
Appartement bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Merknad: Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig. 523
Camping- /utleiehytte enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv Merknad: Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter. 524
Restaurantbygning; kafébygning Restaurantbygning eller kafébygning. Merknad: Restaurantbygning : Offentlig spisested, som i følge Hotelloven må ha godkjent restaurantbevilling. Dette krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå. Kafé : Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre drikker, smørbrød og annen enkel mat. 531
Sentralkjøkken; kantinebygning bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv. 532
Gatekjøkken; kioskbygning gatekjøkken, kioskbygning Merknad: Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - oftest halvfabrikata - leveres over disk. Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser og mineralvann. 533
Annen restaurantbygning /1 andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 539
Annen hotell og rest.bygn 590
Lekepark sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at barna skal være ute og leke. 611
Barnehage sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven 612
Barneskole skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år. 613
Ungdomsskole skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år. 614
Kombinert barne- og ungdomsskole skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år. 615
Videregående skole skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole 616
Annen skolebygning /1 andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 619
Univ./høgskole m/auditor.leses universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv. 621
Spesialbygning 622
Annen universitet/høgskolebygn /1 629
Museum; kunstgalleri bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse (museum) eller bygning for utstilling og salg av kunst (kunstgalleri) 641
Bibliotek; mediatek bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning. 642
Zoologisk/botanisk hage (byg.) bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark. 643
Annen museum/biblioteksbygning /1 bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 649
Idrettshall bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. 651
Ishall bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. Merknad: Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av tiden brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneringer o.l. eller den kan brukes til messer o.l. 652
Svømmehall bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser. 653
Tribune og idrettsgarderobe innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg (tribune) eller bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg (idrettsgarderobe) 654
Helsestudio kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. Merknad: Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre organiserte aktiviteter. 655
Annen idrettsbygning /1 andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 659
Kino/teater/opera/konsertbygn bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter. 661
Samfunnshus; grendehus sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster. 662
Diskotek bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis. 663
Annet kulturhus /1 andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 669
Kirke; kapell kristent gudshus 671
Bedehus; menighetshus kristent forsamlingshus 672
Kremat.; gravkapell; bårehus bygning for likbrenning (krematorium) eller bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon (gravkapell og bårehus). 673
Synagoge; moske jødisk gudshus (synagoge) eller muslimsk gudshus (moské) 674
Kloster bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel. 675
Annen bygn. for religiøs akt. /1 bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 679
Lokalsykehus 711
Sentralsykehus 712
Region-; universitetssykehus 713
Spesialsykehus 714
Annet sykehus /1 private sykehus eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). Merknad: Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a. 719
Sykehjem 721
Bo- og behandlingssenter; aldershjem institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud. 722
Rehabiliter.institusjon.kurbad institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling 723
Annet sykehjem /1 annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 729
Klinikk; legekontor/legesenter klinikk, legekontor/-senter/-vakt. Merknad: Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker o.l. 731
Helse-/sosialsent. helsestasj. senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc. 732
Annen primærhelsebygning /1 annen primærhelsebygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 739
Landsfengsel 811
Hjelpefengsel; kretsfengsel 812
Arbeidskoloni 813
Annen fengselsbygning /1 Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 819
Politistasjon 821
Brannstasjon; ambulansestasjon 822
Fyrstasjon; losstasjon 823
Stasj. for radarov.av fly-/skipstrafikk Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk 824
Tilfluktsrom/bunker 825
Annen beredskapsbygning /1 annen beredskapsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 829
Monument konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning 830
Offentlig toalett 840
Annet fengsel-/ beredskapsbyg. mv. 890
Annen bygning for overnatting/1 andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 529
Verdi Navn Beskrivelse
111 Enebolig frittliggende bygning med kun en boligenhet
112 Enebolig m/hybel/sokkelleil. enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes av SSB?s krav til hybel Merknad: Bygningen må fremstå som en enebolig
113 Våningshus enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol
121 Del av tomannsbolig-vertikal bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk Merknad: Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
122 Tomannsbolig; horisontaldelt bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk Merknad: omannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
123 Del av våningh.tomannsb/vert. bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk Merknad: Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
124 Våningsh. tomannsb./horisont. bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk Merknad: Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
131 Del av rekkeh. m/3-4 boliger del av rekkekhus med 3-4 boliger Merknad: Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel tilboder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkeltebolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i GAB.
133 Del av kjede/atr.h innt.4 bol. del av kjede-, atriumshus med inntil 4 boliger Merknad: Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedet sammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå avminimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i GAB. Kjedehus benevnes også oftesom eneboliger i kjede. Atriumhus: Betegnelsenatriumhusbenyttes om sammenbygde hus ivinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/ellerlevegger får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/hage.
135 Terrassehus større bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget Merknad: De enkelteboligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik at de får terrasse på taket til boligen under. Terrassehus er vanligvis ikkeavhengig av felles inngang og felles trappehus.
136 Andre småhus med 3-4 boliger andre småhus med 3 boliger eller flere
141 Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer. stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
142 Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj. stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)
143 Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer boligblokk på 5 etasjer eller mer
144 Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer For review. DETTE MÅ VÆRE FEIL. HVORFOR SKAL ET STORT SAMMENHENGENDE BOLIGBYGG PÅ 2 ETASJER VÆRE EN STORT SAMMENHENGENDE BOLIGBYGG PÅ 3-4 ETASJER?
145 Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer
146 Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer eller over (5 boliger eller mer) store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)
151 Bo- og servicesenter bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv I MATRIKKELEN ER DETTE KALT 'TrygdebaldershjemHVPUBol.' Hvorfor ?
152 Studenthjem/studentboliger
159 Annen bygning for bofellesskap /1 annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er)
161 Fritidsbygg(hytter;sommerh. Og lignende
162 Helårsb.benyttes som fritidsb. helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig.
163 Våningh. benyttes som fritidsb våningshus som benyttes som fritidsbolig
171 Seterhus; sel; rorbu og lignende
172 Skogs- og utmarkskoie; gamme
181 Garasje ;uthus anneks til bolig garasje, uthus , anneks knyttet til bolig Merknad: Garasje er frittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus er frittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks er frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
182 Garasje; uth. anneks til fritidb garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig
183 Naust; båthus; sjøbu frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l
192 Kombinert bolig < annet areal
193 Boligbrakker
199 Annen boligb.(Eks sekundærbolig reindr.)
211 Fabrikkbygning bygning for industriell serieproduksjon
212 Verkstedbygning bygning for spesialproduksjon eller reparasjon
213 Produksjonshall
214 Bygning for renseanlegg bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon
215 Bygning for avfallshåndtering
216 Bygn. for vannfors. bla. pumpest bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon
219 Annen industribygning /1 annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA)
222 Mindre kraftstasjon
223 Transformatorstasj.(>10000 kVA
224 Mindre transform.stasj./kiosk
229 Annen energiforsyningsbygning /1 annen energiforsyningsbygning,eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)bygning(er)
231 Lagerhall
232 Kjøle- og fryselager
233 Silobygning
239 Annen lagerbygning /1
241 Hus for dyr/landbr.lager/silo hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke
242 Landbruksgarasje/redskapshus
243 Veksthus
244 Driftsb. fiske/fangst/oppdr driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg
245 Naust/redskapshus for fiske naust / redskapshus for fiske
248 Annen fiskeri- og fangstbygn.
249 Annen landbruksbygning
311 Kontor- og adm.bygning; rådhus kontor- og administrasjonsbygning , rådhus.
312 Bankbygning; posthus
313 Radio og TV-hus
319 Annen kontorbygning /1
321 Kjøpesenter; varehus bygning som inneholder flere forskjellige butikker
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annen forretningsbygning /1
330 Messe- og kongressbygning messe- og kongressbygning. Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser
411 Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
412 Jernbane- og T-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annen eksp. og terminalbygning /1
424 AM-stasjon (kortbølgestasjon)
429 Annen telekommunikasjonsbygn. /1
431 Parkeringshus
432 Bussgar.;trikke-lokomotivstall
433 Flyhangar
439 Annen garasje-/hangarbygning /1
441 Biltilsynsbygning
443 Vakt-/bombygn.tollst.; bilvekt
490 Annen samf. og kom.bygn
511 Hotellbygning større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.
512 Motellbygning egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre. Merknad: Godkjent som motell etter hotelloven. Ofte mindre en eller to etasjes bygninger for overnatting (minst 4 rom og 10 senger). Skiller seg fra vanlig hotell ved at det ikke er vanlig romservice.
519 Annen hotellbygning /1 annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
521 Hospits; pensjonat rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år.
522 Vandre-feriehjem;turisthytte rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening. Merknad: Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt og styrkende ferieopphold og anledning til friluftsliv i samvær med andre barn. Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter.
523 Appartement bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Merknad: Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig.
524 Camping- /utleiehytte enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv Merknad: Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter.
531 Restaurantbygning; kafébygning Restaurantbygning eller kafébygning. Merknad: Restaurantbygning : Offentlig spisested, som i følge Hotelloven må ha godkjent restaurantbevilling. Dette krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå. Kafé : Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre drikker, smørbrød og annen enkel mat.
532 Sentralkjøkken; kantinebygning bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv.
533 Gatekjøkken; kioskbygning gatekjøkken, kioskbygning Merknad: Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - oftest halvfabrikata - leveres over disk. Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser og mineralvann.
539 Annen restaurantbygning /1 andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
590 Annen hotell og rest.bygn
611 Lekepark sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at barna skal være ute og leke.
612 Barnehage sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven
613 Barneskole skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.
614 Ungdomsskole skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år.
615 Kombinert barne- og ungdomsskole skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år.
616 Videregående skole skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole
619 Annen skolebygning /1 andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
621 Univ./høgskole m/auditor.leses universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.
622 Spesialbygning
629 Annen universitet/høgskolebygn /1
641 Museum; kunstgalleri bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse (museum) eller bygning for utstilling og salg av kunst (kunstgalleri)
642 Bibliotek; mediatek bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning.
643 Zoologisk/botanisk hage (byg.) bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark.
649 Annen museum/biblioteksbygning /1 bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
651 Idrettshall bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.
652 Ishall bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. Merknad: Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av tiden brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneringer o.l. eller den kan brukes til messer o.l.
653 Svømmehall bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.
654 Tribune og idrettsgarderobe innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg (tribune) eller bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg (idrettsgarderobe)
655 Helsestudio kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. Merknad: Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre organiserte aktiviteter.
659 Annen idrettsbygning /1 andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
661 Kino/teater/opera/konsertbygn bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter.
662 Samfunnshus; grendehus sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster.
663 Diskotek bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.
669 Annet kulturhus /1 andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
671 Kirke; kapell kristent gudshus
672 Bedehus; menighetshus kristent forsamlingshus
673 Kremat.; gravkapell; bårehus bygning for likbrenning (krematorium) eller bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon (gravkapell og bårehus).
674 Synagoge; moske jødisk gudshus (synagoge) eller muslimsk gudshus (moské)
675 Kloster bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel.
679 Annen bygn. for religiøs akt. /1 bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
711 Lokalsykehus
712 Sentralsykehus
713 Region-; universitetssykehus
714 Spesialsykehus
719 Annet sykehus /1 private sykehus eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). Merknad: Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a.
721 Sykehjem
722 Bo- og behandlingssenter; aldershjem institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.
723 Rehabiliter.institusjon.kurbad institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling
729 Annet sykehjem /1 annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
731 Klinikk; legekontor/legesenter klinikk, legekontor/-senter/-vakt. Merknad: Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker o.l.
732 Helse-/sosialsent. helsestasj. senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc.
739 Annen primærhelsebygning /1 annen primærhelsebygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
811 Landsfengsel
812 Hjelpefengsel; kretsfengsel
813 Arbeidskoloni
819 Annen fengselsbygning /1 Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
821 Politistasjon
822 Brannstasjon; ambulansestasjon
823 Fyrstasjon; losstasjon
824 Stasj. for radarov.av fly-/skipstrafikk Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Annen beredskapsbygning /1 annen beredskapsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
830 Monument konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning
840 Offentlig toalett
890 Annet fengsel-/ beredskapsbyg. mv.
529 Annen bygning for overnatting/1 andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
Name Type Description Code value
Single family house <undefined> Detached building with only one dwelling unit Single family house
Single family house with separate lodging /basement flat <undefined> Single family house which also contains one or several lodgings, etc., which as a minimum are covered by Statistics Norway’s requirements on lodgings. Note: The building must appear as a single family house Single family house with separate lodging /basement flat
Farmhouse <undefined> Single family house on a farm, may also comprise single family house with one-room flat, basement flat, etc. Farmhouse
Part of semi-detached duplex <undefined> Dwelling with two residences, incl. farmhouse on farm. Note: The duplex may also contain one or more lodgings, etc., which at minimum ??satisfy Statistics Norway's requirements related to lodgings. (the building must appear as a duplex). A duplex may be ??<truncated> Part of semi-detached duplex
Duplex; split horizontally <undefined> Dwelling with two residences, incl. Farmhouse on farm. Note: The duplex may also contain one or more lodgings, etc., which is a minimum is covered by Statistics Norway's requirements related to lodgings. (the building must appear as a duplex). A duplex may be semi-d?? Duplex; split horizontally
Part of farmh./duplex/semi-d. <undefined> Dwelling with two residences, incl. Farmhouse on farm. Note: The duplex may also contain one or more lodgings, etc., which is a minimum is covered by Statistics Norway's requirements on lodgings. (the building must appear as a duplex). A duplex may be semi-d?? Part of farmh./duplex/semi-d.
Farmh. duplex/horizont. <undefined> Dwelling with two residences, incl. Farmhouse on farm. Note: The duplex may also contain one or more lodgings, etc., which is a minimum is covered by Statistics Norway's requirements related to lodgings. (the building must appear as a duplex). A duplex may be semi-d?? Farmh. duplex/horizont.
Del av rekkeh. m/3-4 boliger <undefined>
Del av kjede/atr.h innt.4 bol. <undefined>
Terrace house <undefined> Large residential house in a steep terrain where the building follows the slope.. Note: The individual dwellings are therefore graduated or displaced in relation to each other, providing a terrace on the roof of the dwelling underneath. Terrace houses are ordinarily not ?? Terrace house
Other small houses with 3-4 residences <undefined> Other small houses with 3 or more residences Other small houses with 3-4 residences
Large detached 2-storey house <undefined> Large detached 2-storey house (5 residences or more) Large detached 2-storey house
Large detached residential building of 3 and 4 storeys <undefined> Large detached residential building of 3 and 4 storeys (5 residences or more) Large detached residential building of 3 and 4 storeys
Large detached 5-storey+ house <undefined> Apartment building of 5 or more storeys (5 or more dwellings ) Large detached 5-storey+ house
Large adjoining residential building of 2 storeys <undefined> Large adjoining residential building of 2 storeys (5 residences or more) Large adjoining residential building of 2 storeys
Large adjoining residential building of 3 and 4 storeys <undefined> Large adjoining residential building of 3 and 4 storeys (5 residences or more) Large adjoining residential building of 3 and 4 storeys
Large adjoining residential building of 5 -> storeys (5 residences or more) <undefined> Large adjoining residential building of 5 storeys or more (5 residences or more) Large adjoining residential building of 5 -> storeys (5 residences or more)
Living and service centre <undefined> Living and service centre For senior citizens, mentally handicapped and disabled persons, etc. Living and service centre
Student hostels/student homes <undefined> Student hostels/student homes
Annen bygning for bofellesskap /1 <undefined>
Fritidsbygg(hytter;sommerh. Og lignende <undefined>
Helårsb.benyttes som fritidsb. <undefined>
Våningh. benyttes som fritidsb <undefined>
mountain farm building; mountain farm building; fisherman's hut, etc. <undefined> mountain farm building; mountain farm building; fisherman's hut, etc.
Forest hut and outlying hut; turf hut <undefined> Forest hut and outlying hut; turf hut
Garage; outbuilding, residential annex <undefined> Garage, outbuilding, annex in connection with residence. Note: Garage is a detached building which primarily is used for car parking. May also contain sheds, etc. Outhouse is a detached building which is used for storing tools, firewood, materials, etc. Garage; outbuilding, residential annex
Garage; outbuilding annex to holiday home <undefined> Garage, outbuilding, annex in connection with holiday home Garage; outbuilding annex to holiday home
Boat-house; boat-house; wharfside shed <undefined> Detached building primarily used for keeping boat(s). Masy also be used for storing various tools, etc. Boat-house; boat-house; wharfside shed
Kombinert bolig < annet areal <undefined>
Workmen's barracks/huts <undefined> Workmen's barracks/huts
Other residential building (Ex. secondary residence for reindeer keepers.) <undefined> Other residential building (Ex. secondary residence for reindeer keepers.)
Factory building <undefined> Building for industrial mass production Factory building
Workshop building <undefined> Building for special production or repairs Workshop building
Production hall <undefined> Production hall
Building for treatment plant <undefined> Building for treatment plant, sewage pump facility, etc. Building for treatment plant
Building for waste handling <undefined> Building for waste handling
Building for water supply, pump station, etc. <undefined> Building for water supply, pump station, etc. Building for water supply, pump station, etc.
Annen industribygning /1 <undefined>
Power plant (> 15,000 kVA) <undefined> Power plant (> 15,000 kVA)
Smaller power plant <undefined> Smaller power plant
Substation (>10000 kVA <undefined> Substation (>10000 kVA
Smaller transform.stat./kiosk <undefined> Smaller transform.stat./kiosk
Annen energiforsyningsbygning /1 <undefined>
Storage halls <undefined> Storage halls
Cold storage and freezer <undefined> Cold storage and freezer
Silo building <undefined> Silo building
Annen lagerbygning /1 <undefined>
Building for animals/agricultural warehouse/silo <undefined> Building for animals, feed storage, bedding storage, agricultural silo, hay/grain drier Building for animals/agricultural warehouse/silo
Garage for agricultural vehicles/tool house <undefined> Garage for agricultural vehicles/tool house
Green house <undefined> Green house
Works bldg. fishing/hunting/breeding <undefined> Works building for fishing and hunting, incl. breeding/fish farming facility Works bldg. fishing/hunting/breeding
Boat-house /tool house for fishing <undefined> Boat-house /tool house for fishing Boat-house /tool house for fishing
Other fishery and hunting building. <undefined> Other fishery and hunting building.
Other agricultural building <undefined> Other agricultural building
Office- and adm.building; Town hall <undefined> Office and administration building, town hall. Office- and adm.building; Town hall
Bank building; Post office <undefined> Bank building; Post office
Radio and TV building <undefined> Radio and TV building
Annen kontorbygning /1 <undefined>
Shopping centre; department store <undefined> Building which contains a variety of stores Shopping centre; department store
Shop/business building <undefined> Shop/business building
Petrol station <undefined> Petrol station
Annen forretningsbygning /1 <undefined>
Exhibition and congress building <undefined> Exhibition and congress building. This applies to buildings for trade fairs, exhibitions, congresses and conferences Exhibition and congress building
Airport/term.bldg, control tower <undefined> Terminal building, air terminal, control tower Airport/term.bldg, control tower
Railway station and subway station <undefined> Railway station and subway station
Freight terminal <undefined> Freight terminal
Mail terminal <undefined> Mail terminal
Annen eksp. og terminalbygning /1 <undefined>
AM-stasjon (kortbølgestasjon) <undefined>
Annen telekommunikasjonsbygn. /1 <undefined>
Parking house <undefined> Parking house
Bussgar.;trikke-lokomotivstall <undefined>
Flyhangar <undefined>
Annen garasje-/hangarbygning /1 <undefined>
Car inspection building <undefined> Car inspection building
Vakt-/bombygn.tollst.; bilvekt <undefined>
Annen samf. og kom.bygn <undefined>
Hotel (building??) <undefined> Large building for overnight accommodation, approved according to the Hotel Act. Hotel (building??)
Motel (building) <undefined> A hotel for motorists, generally located along a main traffic artery. Note: Approved as a motel according to the Hotel Act. Often smaller one or two story buildings for overnight accommodation (min. 4 rooms and 10 beds). Distinguished from regular hotels in that it is not ordinary?? Motel (building)
Annen hotellbygning /1 <undefined>
Hostel; boarding house, pension <undefined> Low-priced, simple overnight accommodation. Meals are generally provided. In cities they are often rented on a more permanent basis; for weeks, months or years. Hostel; boarding house, pension
Youth hostel, holiday home; tourist cabin <undefined> Reasonably priced overnight accommodation, often in connection with a membership in an association. Note: Holiday camp: A place to provide children with a healthy and fortifying holiday, and give them an opportunity for outdoor life together with other children. Tourist cabin: Originally a tourist station, mountain?? Youth hostel, holiday home; tourist cabin
Apartment <undefined> Building with holiday rooms/flats for rent. The units have bathrooms and cooking facilities, and are mostly rented on a daily or weekly basis. Note: The modern versions are often connected to a central reception/office area with shops and sometimes restaurants. Originally based?? Apartment
Camping cabin/rental cabin <undefined> Simple cabin for overnight lodging, preferably for motor tourists; usually in connection with a camping area. The guests usually bring their own bedding. Note: Rental cabin: a small house with high, medium or low standard for temporary stay. Most often?? Camping cabin/rental cabin
Restaurant building Café building <undefined> Restaurant building or café building. Note: Restaurant building : Public eating place, which according to the Hotel Act must have an approved restaurant licence. This requires a certain level of operations and equipment. Café: Serving place for coffee/tea Restaurant building Café building
Central kitchen Canteen building <undefined> Building for kitchen or canteen connected to a larger unit, but in a separate building. Central kitchen Canteen building
Snack bar Kiosk building/newsstand <undefined> Snack bar, kiosk building. Note: Snack bar : Small eatery with simple food - usually semi-manufactured - served across the counter. Kiosk: Small building for sale of sweets, magazines, hot dogs and mineral water Snack bar Kiosk building/newsstand
Annen restaurantbygning /1 <undefined>
Other hotel or restaurant building <undefined> Other hotel or restaurant building
Play park <undefined> Place to stay for children 1-5 years. Usually, a 4-5 hour stay is offered, but it may also be all day/full-time. No requirements related to educational content. The house in a play park is often small and poorly equipped, almost like a lunch room. A play park is to a large extent based on ??<truncated> Play park
Kindergarten <undefined> Daycare location for children 1 - 5 years. Could be full day or half day, and there is some pedagogic content while the children stay there. the kindergarten building itself is often well-equipped, with several units, dining room/rest room for the employees and kitchen. Governed by kindergarten Kindergarten
Primary school <undefined> School building for school grades 1-7, for children ages 6-12 years. Primary school
Lower secondary school <undefined> School building for school grades 8-10, for children ages 13-15 years. Lower secondary school
Combined primary and lower secondary school <undefined> School building for school grades 1-10, for children ages 6-15 years. Combined primary and lower secondary school
Upper secondary school <undefined> School building for education higher than primary school. General or vocational. not college Upper secondary school
Annen skolebygning /1 <undefined>
Univ./college w/auditor.reading room <undefined> University or college building with integrated functions, auditorium, reading room, etc. Univ./college w/auditor.reading room
Special building <undefined> Special building
Annen universitet/høgskolebygn /1 <undefined>
Museum; art gallery <undefined> Building for exhibiting special objects, and reference to these (museum) or building for the exhibition and sale of art (art gallery) Museum; art gallery
Library; mediatheque <undefined> Building for lending of books, audio books, movies, newspapers, etc. Modern libraries/mediatheques often provide access to PCs with internet connection. Library; mediatheque
Zoo/botanical gardens (building) <undefined> Buildings associated with zoos and botanical gardens, also applies to display buildings in zoos. Zoo/botanical gardens (building)
Annen museum/biblioteksbygning /1 <undefined>
Sports hall <undefined> Building primarily used for sports purposes, usually also contains dressing rooms and concession stand. Sports hall
Ice skating hall <undefined> Building primarily used as skating halls for speed skating and ice hockey, usually also contains dressing rooms and concession stand. Note: Ice skating halls are often only ice-covered for half the year, and often used for other sports events, athletics, various, the rest of the year Ice skating hall
Indoor swimming pool <undefined> Building for indoor swimming pool used for education, exercise, training and competitions. Indoor swimming pool
Stands and sports dressing room <undefined> Built-in stand area for outdoor sports arena (stand) or building for dressing rooms associated with sports facility (sport dressing room) Stands and sports dressing room
Fitness centre <undefined> A concentrated training facility run on a commercial basis - not public. Note: Modern centres often provide opportunities for training with instruments??, squash, aerobic, massage and other more or less organized activities. Fitness centre
Annen idrettsbygning /1 <undefined>
Cinema/theatre/opera/concert building <undefined> Building for cinema, theatre, opera and concerts performances. Cinema/theatre/opera/concert building
Community centre; Community house <undefined> Centrally located activity house for the community/village. Multifunction building which is used for everything from sports event to parties and other social gatherings. Community centre; Community house
Discotheque <undefined> Building for youth activities, particularly in connection with music and dancing, operated on a commercial basis. Discotheque
Annet kulturhus /1 <undefined>
Church; chapel <undefined> Christian place of worship Church; chapel
Chapel/bethel; parish hall <undefined> Christian meeting house Chapel/bethel; parish hall
Cremat.; burial chapel; bier house <undefined> Building for cremation (crematorium) or building for keeping dead people until the time of burial or cremation (burial chapel and bier house). Cremat.; burial chapel; bier house
Synagogue; mosque <undefined> Jewish (synagogue) or Muslim (mosque) house of worship Synagogue; mosque
Monastery/Convent <undefined> Building where men and women have retreated to fulfil a religious ideal, in an enclosed community and according to specific rules. Monastery/Convent
Annen bygn. for religiøs akt. /1 <undefined>
Lokalsykehus <undefined>
Sentralsykehus <undefined>
Region-; universitetssykehus <undefined>
Spesialsykehus <undefined>
Annet sykehus /1 <undefined>
Nursing home <undefined> Nursing home
Residence and treatment centre; retirement home <undefined> Institutions for permanent residence where treatment is also provided. Residence and treatment centre; retirement home
Rehab. institution, spa <undefined> Institution for shorter or longer stay with treatment Rehab. institution, spa
Annet sykehjem /1 <undefined>
Clinic; medical office/medical centre <undefined> Clinic, medical office/centre/emergency unit. Note: Clinic may be a private hospital, but also dental clinics, etc. Clinic; medical office/medical centre
Health centre/social service centre, maternal and child health centre <undefined> Centre which provides several services such as physiotherapy, chiropractic, acupuncture, alternative types of treatment, etc. Health centre/social service centre, maternal and child health centre
Annen primærhelsebygning /1 <undefined>
Landsfengsel <undefined>
Hjelpefengsel; kretsfengsel <undefined>
Arbeidskoloni <undefined>
Annen fengselsbygning /1 <undefined>
Police station <undefined> Police station
Fire station; ambulance station <undefined> Fire station; ambulance station
Lighthouse station; pilot station <undefined> Lighthouse station; pilot station
Station for radar surveillance of air and/or ships traffic <undefined> Station for radar surveillance of plane- and/or ships traffic Station for radar surveillance of air and/or ships traffic
emergency shelter/bunker <undefined> emergency shelter/bunker
Annen beredskapsbygning /1 <undefined>
Monument <undefined> Constructions which are memorials or works of art. Must conform with requirements for buildings. Monument
Public toilet <undefined> Public toilet
Annet fengsel-/ beredskapsbyg. mv. <undefined>
Annen bygning for overnatting/1 <undefined>

Vis Bygningstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1