SOSI_ObjektAdresse

objekttype

Kartverket Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjonAdresse unik identifikasjon av et objekt IdentifikasjonAdresse (datatype) 1..1
- adresseId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IdentifikasjonAdresse 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
STED_VERIF Boolean 1..1
Name Type English Description
identifikasjonAdresse IdentifikasjonAdresse
oppdateringsdato DateTime
stedfestingVerifisert Boolean

Vis SOSI_ObjektAdresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
IdentifikasjonAdresse 1 ..1
DateTime 1 ..1
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Adresse supertype SOSI_ObjektAdresse