HovedledOgBiledAreal

objekttype

Kystverket Gyldig

HovedledOgBiledAreal beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalisering Arealavgrensningens geografiske representasjon Flate 1..1
FarledGenEgenskaper
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
identifikasjon Universal Unique IDentifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalid lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 255 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
LOKALISERING Flate 1..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalid CharacterString localId
- navnerom CharacterString
- versjonId CharacterString versionId
lokalisering Flate

Vis HovedledOgBiledAreal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon hovedledOgBiledArealGrense HovedledOgBiledArealGrense 0..* HovedledOgBiledAreal
arv subtype HovedledOgBiledAreal supertype FarledGenEgenskaper