HovedelvIvassdragsOmr

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

Hovedelv i et vassdragsområde. VassdragsNr er vassdragsområdeNr. Z
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
linje Hovedelv i et vassdragsområde. VassdragsNr er vassdragsområdeNr. Z Kurve 1..1
RegElvenettR
elvelengde Elvelengde (meter). Real 1..1
elvenavn Navnet på hovedvannstrengen, definert i ELVIS. CharacterString 0..1
identifikasjon Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
nedbørfeltareal Areal av nedbørfeltet til elva. Real 1..1
nedbørfeltVassdragsNr Vassdragsnummer for nedbørfeltet til elva CharacterString 1..1
nivå Angir nivå i Regines hierarki. CharacterString 1..1
objekttype Objekttype iht. SOSI objektkatalog. CharacterString 1..1
vassdragsområde Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 ) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELVELENGDE Real 10 1..1
ELVENAVN CharacterString 30 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
NEDBØRFELTAREAL Real 8.2 1..1
NEDBØRFELTVASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
NIVÅ CharacterString 2 1..1
OBJTYPE CharacterString 32 1..1
VASSDRAGSOMRÅDE CharacterString 3 1..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
elvelengde Real
elvenavn CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
nedbørfeltareal Real
nedbørfeltVassdragsNr CharacterString
nivå CharacterString
objekttype CharacterString
vassdragsområde CharacterString
linje Kurve

Vis HovedelvIvassdragsOmr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype HovedelvIvassdragsOmr supertype RegElvenettR