AdressetilleggsnavnKildeKode

kodeliste

Kartverket Gyldig

Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
krevdAvEier Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (matrikkelforskriftens § 54 1. ledd) krevdAvEier
anmodetAvHjemmelshaver Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og allmenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen (matrikkelforskriftens § 54 2. ledd) anmodetAvHjemmelshaver
matrikkeladressenavn Adresser i område med matrikkeladresser som ikke har tildelt et adressetilleggsnavn etter reglene i § 54, kan tilordnes et matrikkeladressenavn etter matrikkelforskriftens § 55 3. ledd. Hvis det tildeles adressetilleggsnavn etter § 54 strykes matrikkeladressenavnet matrikkeladressenavn
ikkeOppgitt "Ikke oppgitt" brukes på adresser uten adressetilleggsnavn. ikkeOppgitt
tildeltAvKommunen Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn (Matrikkelforskriftens § 54 3. ledd, men tildeling etter 1. eller 2. ledd går foran 3. ledd) tildeltAvKommunen
Verdi Navn Beskrivelse
krevdAvEier <font color="#333333">Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (</font>matrikkelforskriftens § 54 1. ledd)
anmodetAvHjemmelshaver <font color="#333333">Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og allmenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen (</font>matrikkelforskriftens § 54 2. ledd)
matrikkeladressenavn <font color="#333333">Adresser i område med matrikkeladresser som ikke har tildelt et adressetilleggsnavn etter reglene i § 54, kan tilordnes et matrikkeladressenavn etter </font>matrikkelforskriftens § 55 3. ledd. Hvis det tildeles adressetilleggsnavn etter § 54 strykes matrikkeladressenavnet
ikkeOppgitt "Ikke oppgitt" brukes på adresser uten adressetilleggsnavn.
tildeltAvKommunen <font color="#333333">Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn (</font>Matrikkelforskriftens § 54 3. ledd, men tildeling etter 1. eller 2. ledd går foran 3. ledd)
Name Description Code value
krevdAvEier
anmodetAvHjemmelshaver
matrikkeladressenavn
ikkeOppgitt
tildeltAvKommunen

Vis AdressetilleggsnavnKildeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1