NedsenkaKantstein

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks. i forbindelse med avkjørsler og gangfelt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dybde Angir dybde målt fra topp kantstein til full nedbygd kantstein. Real 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. Integer 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet. Lengde gjelder kantsteinsstrekning som ikke har full høyde. Real 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Character 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Character 0..1
SteinsettingElement
VU053PhysicalElement
VU053Feature
linearposisjon LineærPosisjon (datatype) 0..*
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union) 0..*
- geometry GM_Object 1..1
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærPosisjon (datatype) 0..*
LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..*
Retningskode (kodeliste) 0..*
Real 0..*
SpatialRepresentationType (union) 0..*
GM_Object 1..*
PolyfaceMesh (datatype) 1..*
Real 0..1
Integer 0..1
Real 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
linearposisjon LineærPosisjon (datatype)
- lineærReferanseMetode LineærReferanseMetode (kodeliste)
- retning Retningskode (kodeliste)
- avstandSide Real
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union)
- geometry GM_Object
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype)
dybde Real
etableringsår Integer
lengde Real
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character

Vis NedsenkaKantstein i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype NedsenkaKantstein supertype SteinsettingElement