Referansestasjon

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bomtrålAntall antall prøver som er samlet inn med bomtrål. Integer 1..1
boxcorerAntall antall prøver som er samlet inn med boxcorer. Integer 1..1
breddegrad breddegrad som prøven ble tatt på. Real 1..1
bunndyp bunndyp der prøven er tatt. Integer 1..1
bunnprøverAntall antall bunnprøver samlet inn totalt. Integer 1..1
bunnprøveÅr prøvetakingsÅr. Integer 1..1
ctdAntall antall ctd-målinger som er utført. Integer 1..1
grabbAntall antall prøver som er samlet inn med grab. Integer 1..1
kommentar kommentar om opptaket CharacterString 0..1
lengdegrad lengdegrad som prøven ble tatt på. Real 1..1
lokasjon lokasjon der opptaket ble tatt. CharacterString 1..1
multicorerAntall antall prøver som er samlet inn med multicorer (tar 6 prøver i gangen, regnes som 1 prøvetagning). Integer 1..1
posisjon sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists Punkt 1..1
prøverTotalt totalt antall prøver Integer 1..1
referanseStasjon referansestasjon, unik innen MAREANO. Integer 1..1
sledeAntall antall prøver som er samlet inn med slede. Integer 1..1
stasjonsType type stasjon: Videostasjon, Videostasjon + Bunnprøver eller Annet. CharacterString 1..1
stasjonsTypeKode kode for type av stasjon: Type=1 = Videostasjon. Type 2 = Videostasjon + Bunnprøver. Type 3 = Annet. Integer 1..1
toktNummerBunnprøver toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Integer 1..1
toktNummerVideo toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Integer 1..1
videoOpptakAntall antall videoopptak ved stasjonen. Integer 1..1
videoÅr opptaksÅr. Integer 1..1
GenerelleEgenskaperStasjoner
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
BOMTRÅLANTALL Integer 2 1..1
BOXCORERANTALL Integer 2 1..1
BREDDEGRAD Real 11.8 1..1
BUNNDYP Integer 4 1..1
BUNNPRØVERANTALL Integer 2 1..1
BUNNPRØVEÅR Integer 4 1..1
CTDANTALL Integer 2 1..1
GRABBANTALL Integer 2 1..1
KOMMENTAR CharacterString 100 0..1
LENGDEGRAD Real 11.8 1..1
LOKASJON CharacterString 100 1..1
MULTICORERANTALL Integer 2 1..1
Punkt Punkt 1..1
PRØVERTOTALT Integer 2 1..1
REFERANSESTASJON Integer 7 1..1
SLEDEANTALL Integer 2 1..1
STASJONSTYPE CharacterString 30 1..1
STASJONSTYPEKODE Integer 1 1..1
TOKTNUMMERBUNNPRØVER Integer 7 1..1
TOKTNUMMERVIDEO Integer 7 1..1
VIDEOOPPTAKANTALL Integer 2 1..1
VIDEOÅR Integer 4 1..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
opphav CharacterString
bomtrålAntall Integer Number of samples collected by the use of beamtrawl.
boxcorerAntall Integer Number of samples collected by the use of boxcorer.
breddegrad Real Latitude where the sample was taken.
bunndyp Integer Bottomdepth where the sample is taken.
bunnprøverAntall Integer Number of bottom measurements collected in total.
bunnprøveÅr Integer Year of sample.
ctdAntall Integer Number of ctd measurements.
grabbAntall Integer Number of samples collected by the use of grab.
kommentar CharacterString Further information about the recording
lengdegrad Real Longitude where the sample was taken.
lokasjon CharacterString Location where the recording was made.
multicorerAntall Integer Number of samples collected by the use of multicorer (six samples are taken in one operation and counts as one sample).
posisjon Punkt position
prøverTotalt Integer Total number of samples
referanseStasjon Integer referenceNumber Reference number during MAREANO prosject (superstation).
sledeAntall Integer Number of samples collected by the use of sledge.
stasjonsType CharacterString type of station: Videostasjon (videostation), Videostasjon + Bunnprøver (videostation and bottom sample) or Annet (other).
stasjonsTypeKode Integer code for type of station: Type=1 = Videostasjon (videostation). Type 2 = Videostasjon + Bunnprøver (videostation and bottom sample). Type 3 = Annet (other).
toktNummerBunnprøver Integer cruiseNumber Cruise number at IMR.
toktNummerVideo Integer cruiseNumber Cruise number at IMR.
videoOpptakAntall Integer Number of recordings made at the station.
videoÅr Integer Year of recording.

Vis Referansestasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Real 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Referansestasjon supertype GenerelleEgenskaperStasjoner